SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLUK ÇAĞI OTİZMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özkan H., Çamurcu Ş., Aydın Ş., Yılmaz T.

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.863-864

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.863-864
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET AMAÇ: Bu araştırma, sağlık çalışanlarının çocukluk çağı otizmine ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırmanın çalışma grubunu, 44 hemşire, 12 hekim, 12 ebe, 16 çocuk gelişimci ve 8 diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplam 92 gönüllü oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Özgür ve arkadaşları tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizm Bilgisini Ölçme Anketi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, ortalama ve T Testi kullanılmıştır. BULGULAR: Sağlık çalışanlarının bazı demografik özellikleri incelendiğinde; %38.0’ının 25 yaş ve altında olduğu, %47.8’inin hemşire olarak çalıştığı, %69.6’sının hastanede görev yaptığı, %55.4’ünün bekar olduğu, %60.9’unun gelirinin giderine denk olduğu, %67.4’ünün çocuk sahibi olmadığı, %62.0’ının otizm hakkında bilgilendirme eğitimi almadığı ve %25.0’ının çevresinde otizmli birey olduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının çocukluk çağı otizm bilgisini ölçme anketi toplam puan ortalamaları 12.69±3.52 olarak bulunmuştur. Çevresinde otizmli birey olma durumu ile sağlık çalışanlarının çocukluk çağı otizm bilgisini ölçme anketi puan ortalamaları karşılaştırıldığında; çevresinde otizmli birey olan çalışanların puan ortalamaları 14.17±1.89, çevresinde otizmli birey olmayan sağlık çalışanlarının puan ortalamaları 12.20±3.80 olarak bulunmuş ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). SONUÇ: Toplumda otizmli bireylerin her geçen gün arttığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaklaşık 160 çocuktan biri otizmlidir. Önemli bir risk teşkil eden bu duruma karşı sağlık çalışanlarının farkındalık düzeyleri incelenmiş ve çevresinde otizmli birey olan sağlık çalışanlarının farkındalık düzeylerinin daha fazla olduğu görülmüştür. ANAHTAR KELİMELER: Çocuk Gelişimci, Ebe, Farkındalık, Hekim, Hemşire, Otizm