Labor Productivity and Happiness: Evidence from OECD Countries


Creative Commons License

IMAMOGLU I. K., Bozma K., Bozma G.

Alanya Akademik Bakış, vol.7, no.2, pp.847-864, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Since the human resource in the production process is affected by the changes in both the work environment and the social environment, this interaction can also affect their happiness levels and productivity. For this reason, in this study, the relationship between labor productivity and happiness was examined by panel data analysis in a sample of 35 OECD countries with the annual data set for the 2015-2021 period. In the research model, labor productivity was taken as the dependent variable, the happiness index as the independent variable, and the average annual wage as the control variable. According to the findings obtained from the estimation results of the Driscoll Kray analysis, it has been determined that a one-unit increase in the level of happiness can increase labor productivity by approximately 2.2%. In addition, it has been concluded that a one-unit increase in average annual wages can increase labor productivity by 0.001%.
Üretim sürecindeki insan kaynağı, gerek iş ortamındaki gerekse sosyal ortamdaki değişmelerden etkilendiği için bu etkileşim mutluluk düzeylerini ve verimliliklerini de etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada 2015-2021 dönemi yıllık veri setiyle 35 OECD ülke örnekleminde, işgücü verimliliği ve mutluluk ilişkisi panel veri analiziyle incelenmiştir. Araştırma modelinde, bağımlı değişken olarak işgücü verimliliği, bağımsız değişken olarak mutluluk endeksi ve kontrol değişkeni olarak ise ortalama yıllık ücret alınmıştır. Yapılan Driscoll-Kray analizi tahmin sonuçlarından elde edilen bulgulara göre mutluluk düzeyinde meydana gelen bir birimlik artışın, işgücü verimliliğini yaklaşık olarak %2.2 arttırabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca ortalama yıllık ücretlerde meydana gelecek bir birimlik bir artışın ise işgücü verimliliğini %0.001 kadar artırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.