Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Sağlık Öğrencilerinin E- Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi


Kılıç D., Bilgin S., Bayrakçeken E., Cengiz M.

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 January - 09 June 2021, pp.213

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.213
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırmada uzaktan eğitim sürecinde sağlık alanında öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin E-öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın örneklemini, Erzurum ilinde bulunan hemşirelik ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören 879 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler 25 Kasım-21Aralık 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Anket formu”, “E-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi, ortalama, standart sapma, bağımsız iki grup t testi ve anova testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.02±1.67’dir. Çoğunluğu kadın, büyük şehirde yaşamakta, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okumaktadır. Ayrıca çoğunluğu (%68,4) derslerine telefon ile katılmakta ve internet kotaları sınırlıdır. Öğrencilerin %47,3’ü teorik derslerin uzaktan, uygulamalı derslerin ise yüz yüze yürütülmesi gerektiğini bildirmiştir. Araştırmaya katılanların çoğunluğu (%85,6) uzaktan eğitimi keyifli bulmadıklarını, kendi alanları için uygun olmadığını (%84), dersleri anlamadıklarını (%72,2), online bağlantı sorunu yaşadıklarını (%53,2) ve eğitmenlerinin kameralarının açık olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin, aylık internet kullanım kotası sınırsız olanların, büyük şehirde yaşayanların, derse bilgisayarla katılanların, evde sabit internet hattı olanların ölçek toplam puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca AGNO’sunun yükseldiğini düşünenlerin, uzaktan eğitimi keyifli bulanların, derse online bağlanma sorunu olmayanların, uzaktan eğitimi ekonomik değerlendirenlerin, bilgisayar kullanma becerisini iyi bulanların, eğitmen materyallerini ders için uygun bulanların ve uzaktan eğitimle verimliliklerinin arttığını düşünenlerin ölçek toplam puanları arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Bu araştırmada sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin e-öğrenme tutumları belirlenmiştir. Sonuçta ön lisans ve lisan öğrencileri arasında e-öğrenme ölçek toplam puanları arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Derse bilgisayarla bağlanmak, bilgisayar becerisinin iyi olduğunu düşünmek, dersten keyif almak, ölçek toplam puanlarını farklılaştırmıştır. Uzaktan eğitimin keyifli hale gelmesi için öğrencilerin bilgisayarla derse bağlanmaları ve bilgisayar kullanma becerilerini arttırmak için eğitimler verilmesi önerilmektedir. Ayrıca eğitmenlerin dersi daha keyifli hale getirmek için, etkili sunum teknikleri ve interaktif öğretim yöntemleri gibi eğitim programları oluşturulması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Eğitim, e-öğrenme, uzaktan eğitim