Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeyleri ile Hanehalkı İlişkilerinin İncelenmesi


Aydın Ş., Çamurcu Ş., Yılmaz T., Kılınç F. E.

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, pp.277-278

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.277-278
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Belirsizliğe tahammülsüzlük; belirsiz olay ve durumlara yönelik duygusal,

bilişsel ve davranışsal olarak olumsuz karşılık verme yatkınlığı olarak tanımlanmaktadır. Son

dönemde yaşanan pandemi süreci her alanda belirsizlik durumunu beraberinde getirmiştir. Bu

süreç sağlığın, tıbbi bir konu olarak ele almasının yanı sıra sosyal, psikolojik, toplumsal boyutta

ve en önemlisi hanehalkı içerisinde birey boyutunda ele alınmasını gerektirmiştir. Pandemiden

kaynaklanan belirsizlikler ve kısıtlamalar sonucunda hane içerisinde alışılanın dışında farklı

şekillerde görülen birlik beraberlik durumları ve muhtemel çatışmalar ortaya çıkmıştır. Bu

nedenlerle araştırmada, Çocuk Gelişimi Bölümü lisans öğrencilerinin pandemi sürecinde

belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile hanehalkı ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de 21 devlet üniversitesinin

çocuk gelişimi bölümünde lisans programına devam eden öğrencilerden çalışmaya katılmayı kabul

edenler oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Belirsizliğe Tahammülsüzlük

Ölçeği” ile “Covid-19 Hanehalkı Çevre Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel

Bilgi Formu” kullanılmıştır.

Sonuç ve Öneriler: Araştırma verileri gerekli izinler alınarak 21 devlet üniversitenin Çocuk

Gelişimi Bölüm Başkanları aracılığı ile Mart 2021’de online olarak toplanmaya başlanmıştır. Veri

toplama süreci tamamlandıktan sonra araştırmanın analizler yapılarak bulgu ve sonuçları

aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Hanehalkı, Pandemi