Üniversite Öğrencilerinin Baby Shower Partisine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Özkan H., Yılmaz T., Aydın Ş., Çamurcu Ş.

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.397-398

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.397-398
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET AMAÇ: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin Baby Shower partisine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırmanın çalışma grubunu, 2021- 2022 eğitim öğretim yılında üniversitede öğrenim gören araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 141’i kız 39’u erkek öğrenci olmak üzere toplam 180 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan, katılımcıların baby shower partisine yönelik görüşlerinin alındığı Anket Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. BULGULAR: Üniversite öğrencilerinin baby shower partisine yönelik görüşleri değerlendirildiğinde; katılımcıların %78.3’ünün kız öğrenci olduğu, %58.3’ünün sağlık bilimlerinde eğitim gördüğü, %86.1’inin daha önce baby shower partisini duyduğu, %7.7’sinin baby shower partisine katıldığı, %92.8’inin baby shower partisine katılmadığı, %32.8’inin baby shower partisine olumlu baktığı, %45.8’inin baby shower partisinin yapılma nedeni olarak sosyal medya kullanımının etkili olduğunu, %58.9’unun baby shower partisinin anneler üzerinde baskı yarattığını düşündükleri, %30.0’ının baby shower partisinin popüler olması nedeniyle geleneksel ritüellerden ayrıldığını düşünmekte, %61.1’inin sosyal medya kullanımı sebebiyle baby shower partisinin yaygınlaştığını düşünmekte ve %82.8’inin baby shower partisi yerine geleneksel ritüelleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. SONUÇ: Günümüzde küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin gelişmesiyle popüler kültür önem kazanmıştır. Özellikle genç kuşağın farklı kültürel uygulamalardan etkilendikleri, bu uygulamaları yaşantılarına kabul ettikleri görülmektedir. Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu geleneksel ritüelleri önemsemektedir.