Evaluation of Public Employees' Perception of Corporate Social Responsibility in Terms of Demographic Factors


Creative Commons License

Karataş A.

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.5, no.21, pp.1169-1184, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, the concept of corporate social responsibility is important for both private and public institutions in terms of both implementation methods and strategies and universal acceptances. Based on the acceptance of current approaches on corporate social responsibility; It can be argued that CSR practices provide various benefits to both institutions and individuals. It includes practices for the benefit of all stakeholders with which the institutions interact.

Within the scope of this study, it is aimed to emphasize that corporate social responsibility is as important as the private sector for public institutions. As a matter of fact, we can say that there is a similar understanding at the basis of the phenomenon of public interest. In order to emphasize that corporate social responsibility is very important for public institutions, it is aimed to determine the perceptions of public personnel working in a public institution on corporate social responsibility. Perceptions of individuals were determined by the survey conducted in the public institution and it was tried to determine whether these perceptions caused differences in demographic factors. As a result of the analysis of the collected data, it was concluded that employees' perception of corporate social responsibility in public institutions differed in terms of age and professional experience factors.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Public Institutions, Demographic Factors

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı günümüzde hem özel hem de kamu kurumları açısından hem uygulama biçimleri hem kullandığı stratejiler hem de evrensel kabuller bakımından önemli bir konumdadır. Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki güncel yaklaşımların kabullerinden yola çıkarak; KSS uygulamalarının hem kurumlara hem de bireylere çeşitli faydalar sağladığı öne sürülebilir. Kurumların etkileşim halinde olduğu tüm paydaşların faydasına yönelik bir uygulamaları kapsamaktadır.

Bu çalışma kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun kamu kurumları açısından, en az özel sektör kadar önemli olduğu vurgulanmak hedeflenmektedir. Nitekim kamu yararı olgusunun temelinde de benzer anlayışın yer aldığını söyleyebiliriz. Kurumsal sosyal sorumluluğun kamu kurumları açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak için bir kamu kurumunda çalışan kamu personelinin kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin algıları belirlenmesi hedeflenmektedir. Belirlenen kamu kurumunda yapılan anket çalışmasıyla bireylerin algıları tespit edilmiş ve bu algılarının demografik faktörler açısından farklılık meydana getirip getirmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Toplanan verilerin analizleri sonucunda kamu kurumlarında çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılarının yaş ve mesleki deneyim faktörleri bakımından farklılık arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kamu Kurumları, Demografik Faktörler