THE EFFECT OF MANUFACTURING INDUSTRY IMPORTS AND EXPORTS AND HUMAN CAPITAL ON TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY: 2000-2014 PERIOD


Creative Commons License

AKTÜRK E., AKAN Y., GÜLTEKİN S.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.56, pp.343-356, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Since the establishment of the Republic of Turkey, active economic policies have been implemented continuously for the development of the manufacturing industry. Examining and developing this sector, which has a 20% share in GDP, is very important for policy recommendations. In this study, it was aimed to examine the effects of imports and exports and human capital on the manufacturing industry, and in this context, the Cobb-Douglas production function was calculated. Within the scope of the analysis in which two different models were established, the Driscoll-Kraay Fixed Effects Model with Standard Errors was estimated. In both models, the share of labor and manufacturing goods imports in goods imports was found to be negative. Capital, human capital and the share of manufacturing goods exports in goods exports were determined as positive. In addition, while the constant term is insignificant in both models, the exchange rate is found insignificant in the second model.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri imalat sanayinin geliştirilmesi için sürekli olarak aktif ekonomi politikaları uygulanmıştır. GSYİH içerisinde %20’lik payı olan bu sektörün incelenmesi ve geliştirilmesi politika önerilerinde bulunulması için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, ithalat ve ihracat ile beşerî sermayenin imalat sanayi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmış, bu kapsamda Cobb-Douglas üretim fonksiyonu hesaplanmıştır. İki farklı model kurulan analiz kapsamında Driscoll-Kraay Standart Hatalı Sabit Etkiler Modeli tahmin edilmiştir. Her iki modelde de emek ve imalat malı ithalatının mal ithalatı içerisindeki payı negatif olarak bulunmuştur. Sermaye, beşerî sermaye ve imalat malı ihracatının mal ihracatı içerisindeki payı ise pozitif olarak belirlenmiştir. Ayrıca her iki modelde de sabit terim anlamsızken, ikinci modelde döviz kuru anlamsız bulunmuştur.