DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ


AKTÜRK E., GÜLTEKİN S.

Asosjournal (The Journal of Academic Social Science), vol.9, no.117, pp.279-294, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In modern economies, it has become widespread for states to finance their budgets by borrowing. Within the framework of this understanding, budget deficits were financed and public expenditures were met through public domestic and external borrowing. The fact that foreign borrowing carries the risk of exchange rate and political conjuncture has led the public to domestic borrowing. For this reason, the domestic borrowing ratio has increased and the domestic borrowing instruments have diversified. In this context, government debt securities become prominent. However, determining the factors affecting the demand of government debt securities is vital for the effectiveness of fiscal policy. The purpose of this study is to determine the factors affecting the demand for government securities in 2012:M06-2021:M02 period in Turkey. According to the results of the analysis using the ARDL method, among the variables, exchange rate, money supply and deposit interest have negative effects on government debt securities, while gold price, BIST index and CPI have a positive effect. 

Modern ekonomilerde devletlerin borçlanarak bütçelerini finanse etmesi yaygınlaşmıştır. Bu anlayış çerçevesinde kamu iç ve dış borçlanma yoluyla bütçe açıkları finanse edilmiş ve kamu harcamaları karşılanmıştır. Dış borçlanmanın kur ve siyasi konjonktür riski taşıması kamuyu iç borçlanmaya yönlendirmiştir. Bu sebeple iç borçlanma oranı yükselmiş ve iç borçlanma enstrümanları çeşitlenmiştir. Bu kapsamda devlet iç borçlanma senetleri öne çıkmaktadır. Fakat devlet iç borçlanma senedi talebine etki eden faktörlerin belirlenmesi maliye politikasının etkinliği açısından hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2012:M06-2021:M02 döneminde devlet iç borçlanma senedi talebine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. ARDL yöntemi kullanılan analiz sonucuna göre değişkenlerden döviz kuru, para arzı ve mevduat faizi devlet iç borçlanma senetlerini negatif etkilerken, altın fiyatı, BİST endeksi ve TÜFE pozitif etkilemektedir.