MULTİPL SKLEROZ HASTALIK AKTİVİTESİNDE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI


Creative Commons License

Bilge N. , Şimşek F. , Dağcı Y.

VAN TIP DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.178-183, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5505/vtd.2021.49002
  • Title of Journal : VAN TIP DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.178-183

Abstract

Giriş: Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminin otoimmün kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), çeşitli hastalıklarda bir hastalık aktivite markeri olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda NLO'nun MS'de atak ve remisyon dönemlerinde önemini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 49 MS hastası ile yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş 30 sağlıklı birey çalışmaya alındı. MS hastalarınının atak ve remisyon dönemi ile sağlıklı bireylerin c-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), nötrofil ve lenfosit sayıları ve NLO düzeyleri retrospektif olarak karşılaştırıldı.Verilerin değerlendirilmesi SPSS 22 programı ile yapıldı

Bulgular: MS hastalarında kontrol grubuna göre lenfosit sayısı daha düşüktü (p<0,05), nötrofil sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. NLO, MS hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla daha yüksekti (p <0.001). Kontrol grubuna göre göre MS hastalarında sedimentasyon değeri daha yüksekti (p<0,05). MS hastalarında atak ile remisyon dönemi NLO düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p >0,05). MS atak döneminde, remisyon dönemine göre sedimentasyon hızı daha yüksekti (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmada immünomodulatör tedavi kullanan MS hastalarında NLO değerinin atak için bir belirteç olmadığı sonucuna varıldı. Ayrıca MS hastalarında kontrol grubuna göre NLO değerindeki artışın lenfosit sayısındaki düşmeye bağlı olduğu düşünüldü.