Bauhaus Tasarım Okulu


Creative Commons License

Bulat S., Bulat M., Aydın B.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, pp.105-120, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bauhause Design School

Abstract:

Bauhaus is a school of design. Bauhaus School of Government (Das Staatliche Bauhaus) is not designed as a school of architecture but as a combination of various designs disciplines together. The main insight of Bauhaus is to emphasize the combination of art and craft and the necessity of integration of the disciplines. Dealing with architecture as a research object, production styles, materials and new trials of this school are areas of interest. When Bauhaus was founded, it took responsibility to question all of the materials and possibilities of design. By providing work with an increasing cooperation together, it managed to establish a connection with industry of the period, crafts, disciplines and creative design powers based on a common insight to some extent. This synthesis formed in the melting pot of Bauhaus has been beamed with the guidance of basic design application and has reached to stand till today. Keywords: Design, Modernism, Composition, Creativity.

Öz:

Bauhaus bir tasarım okuludur. Devlet Bauhaus Okulu (Das Staatliche Bauhaus) bir mimarlık okulu olarak değil, özellikle zanaatları önemseyerek, tüm tasarım disiplinlerini kapsayacak biçimde oluşturulmuştur. Bauhaus’un temel düşüncesi, sanatla zanaatı birleştirme ve disiplinleri bütünleştirme zorunluluğunu vurgulamasıdır. Mimarlığı bir araştırma nesnesi olarak ele almış, bu okulun üretim biçimleri, malzemeler, yeni denemeler asıl ilgi alanını oluşturmuştur. Bauhaus kurulduğunda tasarımın araç ve olanaklarının tüm alanlarını sorgulamak görevini yüklenmiştir. Bir arada ve artan bir işbirliği içinde çalışma sağlanarak, bir ölçüde ortak bir anlayıştan yola çıkarak, zamanın endüstrisi, zanaatları, bilim dalları ve yaratıcı tasarım güçleri arasındaki bağlantıyı kurmayı başarmıştır. Bauhaus potasında oluşan bu sentez, temel tasarım uygulamasının yönlendirmesiyle ışınlanmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Anahtar Kelimeler: Tasarım, Modernizm, Kompozisyon,Yaratıcılık.