THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE DEVELOPMENT OF AMATEUR SPORTS (ERZURUM EXAMPLE)


Alaeddinoğlu V., Kishalı N. F., Dal A.

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-13, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Success in sports infrastructure depends on giving importance to children who have human resources, their upbringing and establishing a continuous system. Combining all the components to create all the systems mentioned brings success with it. For the creation of sports infrastructure; Trainer, facility, athlete resource and sports management should be sustainable with good planning and project planning. Today, the support given to the sports infrastructure of the municipalities, which provide services to almost all of the population living at the point of serving the public, is of great importance in the development of sports infrastructure.

The aim of this research is to examine the sports policy of Erzurum Metropolitan Municipality for the development of sports infrastructure. Document scanning method was used based on content analysis. In order to evaluate the results of the research comparatively, the annual activity programs of 12 big city municipalities with similar population ratios and population under 2 million from 7 regions in our country between 2015 and 2019 and published on their websites were investigated. By adhering to these activity programs, Erzurum B.Ş. A comparison of these provinces with the activities of the Municipality has been made. In the research; Investments in Sports Facilities, Number of Licensed Athletes, Summer and Winter Sports Schools, Club Branches, Number of Trainers, National and International Sports Organizations were evaluated. The statistical analysis of the data obtained was determined with the SPSS 21.00 program, frequency and percentage distributions.

As a result, it has been observed that Erzurum B.Ş Municipality develops its sports policy with limited powers and duties with the laws and regulations they are affiliated with. At the same time, despite the limited opportunities, it has been observed that it is more than the investments of other 12 Metropolitan municipalities and increases every year. It has been observed that in order to develop and spread the sport in the province, it has met the incentives for sports, meeting the demands, needs, establishment and all other supports.

Spor alt yapısında başarı, insan kaynakları gücü olan çocuklara, onların yetiştirilmesine önem verilmesi ve süreklilik arz eden bir sistemin oluşturulmasına bağlıdır. Bahsedilen tüm sistemlerin oluşturulması için bütün bileşenlerin bir araya getirilmesi başarıyı beraberinde getirmektedir. Spor alt yapısının oluşturulması için; antrenör, tesis, sporcu kaynağı ve spor yönetiminin iyi bir planlanma ve projelendirme ile sürdürülebilir olması gerekmektedir. Günümüzde halka hizmet götürme noktasında yaşayan nüfusun hemen hemen hepsine hizmet sunan belediyelerin spor alt yapısına verdikleri destek spor alt yapısının gelişmesinde büyük önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın amacı Spor alt yapısının gelişmesi için Erzurum Büyük şehir belediyesinin spor politikasının incelenmesidir. İçerik analizine dayalı olarak belge tarama yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılmalı değerlendirilmesi için ülkemizde 7 bölgeden nüfus oranları birbirine yakın ve nüfus sayısı 2 milyonun altında ki 12 büyük şehir belediyesinin de 2015 -2019 yılları arasında yapmış oldukları ve internet sitelerinde yayınlamış oldukları yıllık faaliyet programları araştırılmıştır. Bu faaliyet programlarına bağlı kalınarak Erzurum B.Ş. Belediyesi Faaliyetleriyle bu illerin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada; Spor Tesisi Yatırımları, Lisanslı Sporcu Sayısı, Yaz ve Kış Spor Okulları, Kulüp Branşları, Antrenör Sayıları, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları açısından değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki analizi SPSS 21.00 programı ile frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, Erzurum B.Ş Belediyesi bağlı bulundukları kanun ve mevzuatlarla sınırlı yetki, görevlerle spor politikasını geliştirdiği görülmüştür. Aynı zamanda kısıtlı imkanlara rağmen diğer 12 Büyük Şehir belediyesinin yatırımlarından fazla olduğu ve her geçen yıl artış gösterdiği görülmüştür. İl içerisindeki sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına halkın spora teşviki, talep, ihtiyaçları karşılaması, tesisleşme ve diğer bütün destekleri karşıladığı görülmüştür.