Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecine dair görüşleri


Creative Commons License

Okcu B. , Yazıcı F., Sözbilir M.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.51-83, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17539/aej.57861
  • Title of Journal : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.51-83

Abstract

Bu çalışma ortaokul düzeyinde öğrenim gören görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel olarak tasarlanan bu araştırma açıklayıcı durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Erzurum şehir merkezindeki Görme Engelliler Ortaokulunda öğrenim gören, farklı düzeylerde görme engeline sahip olan sekiz öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Veriler görüşme tekniği kullanılarak yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevaplar kodlanmış, benzer kodlar bir araya getirilerek kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda görme engeli olan öğrencilerin fen konularını günlük yaşama aktarma, derslerde yapılan etkinlikler, bilgisayar kullanımı, sınavların yapılış şekli, sınavlara hazırlanma gibi birçok durum için belli bir takım sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada, görme engeli olan öğrencilerin mevcut sorunlarından hareketle öğrenim süreçlerinde yapılabilecek iyileştirme çalışmaları için de çeşitli öneriler sunulmuştur.