A REVIEW ON THE USE OF MUSICAL TEACHING METHODS AND APPROACHES IN LINE WITH TEACHER OPINIONS


Creative Commons License

Çelikoğlu F., Lehimler E.

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU , Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.343-358

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.343-358
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

As in all areas of education, in art education and music education, which is one of its sub-

dimensions, a principled and method-based education is an important building block for the

development of music and music education. Teaching music is possible through the use of teaching methods that have the functions of basing, developing and focusing in terms of essence and form. Music special teaching methods and approaches developed throughout history have been of great importance in terms of teaching, learning and transferring music. The most important of these are the Orff-Schulwerk, Kodaly, Dalcroze and Suzuki approaches used all over the world. These approaches contain different teaching methods within themselves. Today, many new music teaching methods, both technological and scientific, are being developed and used. In this context,  the aim of the study is to examine the methods and approaches of music teaching developed in the past and present, and their use in music lessons in terms of various variables. In this direction, a 3part questionnaire form developed by the researchers was used to collect data. The first part is made up of demographic questions, the second part is made up of qustions about the teachers' education about music teaching methods, and the third part is about the use of music teaching methods in lessons. The questionnaire was applied to 104 music teachers working mthroughout the  country through internet mand face to face interviews. The results of the applied questionnaire were  analyzed by using the SPSS 20.0 program and the usage cases of music special teaching methods in music lessons were revealed and interpreted. 

Eğitimin her alanında olduğu gibi sanat eğitimi ve alt boyutlarından bir olan müzik 

eğitiminde de, ilkeli ve yöntemlere bağlı bir eğitim, müziğin ve müzik eğitimin geliştirilmesi için önemli bir yapı taşıdır. Müziğin öğretilmesi, öz ve biçimsel olarak temel oluşturma, geliştirme ve odaklanma işlevleri olan öğretim yöntemlerinin kullanılması ile mümkündür. Tarih boyunca geliştirilen müzik özel öğretim yöntem ve yaklaşımları, müziğin öğretilmesi, öğrenilmesi ve aktarımı açısından büyük önem taşımıştır. Bunlardan en önemlileri tüm dünyada kullanılan OrffSchulwerk, Kodaly, Dalcroze ve Suzuki yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar kendi içerisinde farklı öğretim yöntemleri barındırmaktadır. Günümüzde de hem teknolojik hem de bilimsel birçok yeni müzik öğretim yöntemi geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, geçmişte ve günümüzde geliştirilen müzik öğretim yöntem ve yaklaşımlarının, müzik derslerinde kullanım durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu doğrultuda verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından geliştirilen 3 bölümlü anket formu kullanılmıştır. 1. bölüm demografik sorulardan, 2. bölüm öğretmenin müzik özel öğretim yöntemleri ile ilgili eğitim durumlarını içeren sorulardan, 3. bölüm ise müzik öğretim yöntemlerinin derslerde kullanım durumuna yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Anket ülke genelinde görev yapan 104 müzik öğretmenine internet ve yüz yüze görüşmeler sağlanarak uygulanmıştır. Uygulanan anket sonuçları SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve müzik özel öğretim yöntemlerinin müzik dersinde ki kullanım durumları ortaya konularak yorumlanmıştır.