2019-2020 Kış Döneminde İnfluenza Verilerimiz


Creative Commons License

Kesmez Can F. , Alay H. , Parlak E. , Albayrak A. , Özden K. , Özkurt Z. , ...More

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ , Antalya, Turkey, 24 - 29 November 2020, vol.9, no.1, pp.191

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 9
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.191

Abstract

Giriş: İnfluenza epidemileri mevsimsel özellik gösteren, morbidite ve mortalite ile seyredebilen büyük bir halk sağlığı problemidir. Solunum yolu viral enfeksiyonlarının İnfluenza virüs dışındaki en yaygın nedenleri arasında respiratuvar sinsitiyal virüs, adenovirüs, parainfluenza, rinovirüs, coronavirus sayılabilir. Virüsler üst veya alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilirler. Tanıda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yüksek duyarlılığa sahiptir. Nazofarengeal sürüntü, trakeal aspiratlar, bronkoalveolar lavaj sıvısı ve plevral sıvı gibi çok sayıda klinik örnek PCR testleri için kullanılabilir. Gereç ve Yöntem: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 01.11.2019-25.02.2020 tarihleri arasında influenza ve diğer viral etkenler yönü ile örnek gönderilen, 18 yaş üstü hastaların demografik özellikleri ve PCR test sonuçları günlük olarak kaydedildi. Veriler etken dağılımı ve mortalite yönü ile değerlendirildi. Bulgular: Hastalardan 114 örnek gönderilmiş olup, 52’si (%45,6) kadın, 62’si (%54,3) erkekti. Sonuçlara göre 80 (%70) hastada influenza pozitif görüldü. 31.12.2019 tarihinde ilk pozitif test saptandı. Altmış üç (%55) hastada influenza A (H1N1), 9 (%7,8) hastada influenza B ve 8 (%7) hastada ise influenza A ve B pozitifti. Bir hastada influenza A (H1N1) ve coronavirus 229E pozitif, 1 hastada influenza A (H1N1) ve coronavirus HKU1 pozitif, 1 hastada influenza B ve coronavirus NL63 pozitif, 1 hastada ise sadece coronavirus 229E pozitifti. İnfluenza ile diğer solunum yolu viral etkenlerinin birlikte görülmesi de mümkündür. Takibinde 8 (%7) hastamız eks oldu. Eksitus olan hastalar değerlendirildiğinde hemetoloji, anestezi yoğun bakım ve dahiliye yoğun bakım kliniklerinde takip edilen, ek hastalığı (AML, hairy cell lösemi, koroner hastalık gibi) olan kişiler olduğu görüldü. Hepsine antiviral tedavi verilmişti, 6’sı (%75) kadın ve 2’si (%25) erkekti. Yaş ortalaması 60,75 di. Şubat ayının ikinci yarısında pozitif olgu sayısında azalma olduğu görüldü. Sonuç: Yaptığımız influenza veri incelemesine dayanarak, komorbit durumu olan kişilerde mortal seyretmesi nedeniyle risk grubunda olan kişilerin mutlak aşılanması ve mevsimsel riskli dönemde influenzanın ayırıcı tanıda hatırlanması önemlidir. El hijyeni ve koruyucu önlemlere uyulmalıdır. Anahtar Kelimeler: İnfluenza, viral etkenler