From Marcia to the Present: A Review in the Context of Status and Process Models


Creative Commons License

Demir Kaya M., Çok F.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, vol.3, no.2, pp.144-152, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Marcia's Identity Status Theory, based on Erikson's views, is the basis for many identity studies. Although identity status is the best known among the statuses that Marcia has defined, there are statuses specific to each stage from advanced adolescence to old age. Since the statuses in question are based on the narratives of individuals through semi-structured interview forms, the narrative identity approach, which is a fairly new field in identity studies, draws attention. The narrative identity approach, which has functions such as personal purpose, integrity and creating meaning, is based on Erikson's studies as in other identity studies. In this context, Marcia discussed both the narrative identity approach based on Erikson's views and the explanations of Erikson's identity development. On the other hand, models influenced by Marcia's views and focused on the process in identity development in recent years also provide up-to-date information on identity literature. Therefore, in this study, firstly, each of the statuses in psychosocial stages is discussed, and then the theoretical basis for the narrative identity approach is presented. Finally, there are a five-dimensional identity formation model and a three-dimensional identity development model that deal with identity in the context of the process.

Erikson’un çalışmalarıana dayanan Marcia’nın Kimlik Statüleri kuramı, birçok kimlik araştırmasına temel oluşturmaktadır. Marcia’nın tanımlamış olduğu statülerden en bilinen kategoriyi her ne kadar kimlik statüleri oluştursa da, ileri ergenlikten yaşlılık dönemine kadar her bir evreye özgü statüler bulunmaktadır. Söz konusu statüler, yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla bireylerin anlatılarına dayandığından, kimlik çalışmalarında oldukça yeni bir alan olan anlatı kimlik yaklaşımı dikkat çekmektedir. Kişisel amaç, bütünlük ve anlam oluşturma gibi işlevlere sahip olan anlatı kimlik yaklaşımı; diğer kimlik çalışmalarında olduğu gibi, Erikson’un çalışmalarına dayanmaktadır. Bu kapsamda Marcia, yapmış olduğu görüşmelerde hem Erikson’un çalışmalarına dayanan anlatı kimlik yaklaşımını hem de Erikson’un kimlik gelişimine ilişkin açıklamalarını ele almıştır. Öte yandan Marcia’nın görüşlerinden etkilenen ve son yıllarda kimlik gelişiminde sürece odaklanan modeller de kimlik alanyazınına ilişkin güncel bilgiler sağlamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, öncelikle psikososyal evrelerdeki statülerin her biri ele alınmakta, ardından anlatı kimlik yaklaşımına ilişkin kuramsal temel sunulmaktadır. Son olarak, kimliği süreç bağlamında ele alan beş boyutlu kimlik biçimlenmesi modeli ile üç boyutlu kimlik gelişimi modeli yer almaktadır.