HÜZÜN TURİZMİ KAPSAMINDA SEYAHAT EDEN BİREYLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

BAYRAM İ., ORAL S., ERDOĞAN T., BAYRAKTAR Y.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.7, no.80, pp.1144-1155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlarda arayış içerisinde oldukları tatmin duygusunun yanı sıra motivasyon duygusunu da yaşamak istemektedir. Bu doğrultuda hüzün turizmi temasıyla seyahat eden bireylerde belirli bir düzeyde motivasyon duygusu olması beklenmektedir. Bu kapsamda araştırma, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin motivasyon düzeylerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret eden 400 yerli turist üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada tarama deseni esas alınmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilere yönelik normallik testleri yapılmış ve veri setinin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Veri setine yönelik yapılan tanımlayıcı istatistikler sonucunda Ulucanlar Cezaevi Müzesi ziyaretçilerinin yüksek düzeyde motivasyona sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Ulucanlar Cezaevi Müzesi ziyaretçilerinin cinsiyetleri bakımından anlama ve merak duyguları, sorumluluk duyma bilinçleri ve motivasyon düzeylerinin istatistiksel olarak farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Değişkenlere ilişkin aritmetik ortalamalar incelendiğinde kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre anlama ve merak duygularının, sorumluluk duyma bilinçlerinin ve motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yaş grupları bakımından vicdan duygularının farklılık gösterebildiği sonucuna varılmıştır.