Parametrik Olmayan Regresyon Modellerinden Çekirdek Kestirim Tekniği: Hanehalkı Harcama-Gelir İlişkisinin İncelenmesi


GÖLVEREN E. , ÖZÇOMAK M. S. , YÜCEL M. E.

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 26 - 28 Mayıs 2011