AÇIK ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM KAPSAMINDA TEKSTİL VE MODA TASARIMI LİSANS PROGRAMININ, ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ


Creative Commons License

Sari S.

The International Congress of Open Learning and Distance Education (I-COLDE), Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2021, pp.305-324

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.305-324
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışma iki konu üzerine temellendirilmiştir. Birincisi, açık öğrenme ve uzaktan eğitim kapsamında Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi tekstil ve moda tasarımı lisans programı (TMLP) öğrencilerinin mesleki niteliklerinin ortaya konulması, ikincisi ise söz konusu programın öne çıkan yeni anlayış ve sorunları çerçevesinde uygulamalı ders tasarımlarının mevcut ve gelecek öngörüleriyle birlikte tartışılmasıdır.

Yöntem: Araştırma kuramsal temelli bir çalışma olup, tarama yönteminde tasarlanmıştır. Çalışma; daha zengin ve bütüncül verileri toplamak, problemi daha anlaşılır bir boyuta taşımak amacıyla nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı “karma desene” sahiptir. Çalışmanın ana metni 2020/2021 Eğitim - Öğretim yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programı örnekleminde hazırlanmıştır.

Bulgular: Araştırma da uzaktan öğrenme kuramlarından androgoji/yetişkin eğitimi kuramı çerçevesinde hipotezler geliştirilmiştir. Bu hipotezlere kaynaklık eden temel sorular şunlardır:

1.                   Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programının, açık öğrenme ve uzaktan eğitim kapsamında öğrenciler de olması gereken mesleki nitelikleri nelerdir?

2.                   Programın, öğrencilerin mesleki gelişimleri üzerindeki rolünün etkililiği üzerinde doğrudan ilişkili olduğu düşünülen uygulamalı ders tasarımlarının boyutları nasıl olmalıdır?

Araştırma sorularına verilen cevaplar ışığında; mevcut ders materyallerinde hazırlanmış ders tasarımları ile gelecekte hazırlanması planlanan uygulamalı ders tasarımlarında yapılacak doğru uygulamaların aynı zamanda programın etkililiğinin de bir ön koşulu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Sonuç ve Öneriler: Çalışmada uygulamalı bir alan olan tekstil ve moda tasarımı bölümünün Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütmüş olduğu lisans programının; program bilgileri, eğitimin hedefleri, öğrenme amaç ve çıktıları, etkili bir öğrenmenin sağlanmasın da kullanılacak ölçek ile programın öğrencilerin mesleki gelişimlerinde doğrudan ilişkisi olduğu düşünülen uygulamalı ders tasarımları mevcut ve gelecek öngörüleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularından çıkan en önemli sonucu, programın öğrencilerin mesleki gelişimleri üzerindeki rolünün etkililiğinde müfredat program da yer alan uygulamalı ders tasarımlarının etkinliği ile doğrudan ilişkili olduğudur. Bir diğer önemli sonuç ise uygulamalı ders tasarımların da bilişsel öğrenme etkinliklerine duyuşsal ve psikomotor davranış kazanımlarının hedef ve davranışlarının da bulunması gerekliliğidir.

Anahtar kelimeler: Açık öğrenme ve uzaktan eğitim, Uygulamalı ders tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programı (TMLP), Program öğrencisi, Mesleki yeterlikler.