ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Erzincanlı Y., Taş H. G., Akbulut G., Buladi Çubukcu B., Ulaş S., Bayrakçeken E.

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.11, no.1, pp.1330-1343, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, üniversite öğrencilerin akıllı telefon kullanım durumlarını ve bağımlılık düzeylerini belirleyip ilişkili demografik değişkenleri ortaya çıkarmak amacıyla betimsel tarama desenine göre dizayn edilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan veri toplama araçları kişisel bilgi formu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğidir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi SPSS 25 programı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyinin orta düzeyde olduğu ve katılımcıların kendilerini bağımlı olarak algıladıkları bulunmuştur (p<0.05). Katılımcıların Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçek puanları ile yaş, gelir düzeyi ve ikamet yeri değişkenlerinin incelenmesi sonucunda aralarında önemli derecede anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p > 0.05). Katılımcıların akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile cinsiyet, telefon kullanım gideri, internet kotası, telefonda geçirilen süre, günlük telefon kullanımı, gün içerisinde kullanım saatleri değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). Anahtar kelimeler: Akıllı Telefon, Bağımlılık, Kanca Modeli, Sosyal Pazarlama