İleri Teknoloji Alternatif ve Destekleyici İletişim Uygulamasının Çok Aşamalı İletişim Becerisine Yönelik Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Polat H.

8th International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.535-542

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.535-542
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Problem Durumu ve Amaç: Bu çalışmanın amacı erken gelişim döneminde yer alan otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı çocuklara yönelik tasarlanmış mobil bir alternatif ve destekleyici iletişim (ADİS) uygulamasının çok aşamalı iletişim becerisine yönelik etkisini inlemektedir.     

Araştırmanın Yöntemi: Çalışmada tek-denekli araştırma yöntemlerinden çoklu başlama düzeyi deseni kullanılmıştır. Erzincan ilinde ikamet eden, yaşları 4 ile 6 arasında değişen ve belirli ön-koşul becerilere sahip OSB tanılı üç erkek çocuk araştırmaya katılmıştır. Uygulama sürecinde mobil bir ADİS uygulaması ile birlikte resimlerle değiş tokuş iletişim yönteminin (PECS) basamaklarından faydalanılmıştır. Uygulama bir ay boyunca ve her hafta 15 dakikadan oluşan iki oturum içerecek şekilde planlanmıştır. PECS basamaklarına göre hazırlanan değerlendirme anahtarı yardımıyla öğrenciler gözlem yoluyla değerlendirilmiştir. Bulgular tek-denekli araştırma desenlerinde sıklıkla tercih edilen grafik yöntemiyle sunulmuştur.  

Araştırmanın Bulguları: Uygulama sürecinde yapılan öğretimden sonra her üç katılımcıda da hızlı bir performans artışı gözlemlenmiştir. Fakat ikinci katılımcıdan uygulama esnasında tutarlı veri elde edilememiştir. Takip eden izleme ve genelleme oturumlarında birinci ve üçüncü katılımcıda performans tutarlılığı devem ederken, ikinci katılımcıda düşük seviyede performansta azalma gözlemlenmiştir.

Araştırma Sonuçları ve Öneriler: Araştırma sonuçları çerçevesinde ileri teknoloji ADİS uygulamalarının OSB tanılı çocuklara çoklu talep etme iletişim becerisini kazanmak için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma kısa süreli bir uygulama sonucunun bulgularını içerdiği için yeni çalışmalarda çocukların uzun süreli gelişiminin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulmalıdır. Ayrıca, bireylere bütüncül bir iletişim becerisi kazandırmak için talep etme becerisinin yanında yorum yapma ve duygularını ifade etme gibi farklı becerilere odaklanılmalıdır.