TURİZM VE İNOVASYON İLİŞKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI


Creative Commons License

IŞIK C., AKOĞUL E., TAŞ S., UYRUN A.

Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol.1, no.2, pp.34-74, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this review of literature which deals with tourisminnovation relationship, it was aimed to determine the main characteristics of the national studies on the issue. 143 papers were published between 2006 and 2018 and related to this issue were reached. The articles from the national journals and the theses on tourism and innovation which are allowed to full-text access at the Databases of National Thesis Center of the Council of Higher Education were included in the study. The studies under investigation were grouped under the categories of individual, business, country, and innovation types. The results of the study reveal that the tourism-innovation relationship studies generally focus on the effects of studies on the performances of  businesses, business managers' perceptions of novelty innovation in SMEs, the role of innovation in businesses, innovation-sustainability relationship, individual innovativeness, business managers' understanding and perception of innovation, technological innovation in tourism, innovation in cities, the relationship between innovation costs and tourism incomes, service innovation, and innovation and entrepreneurship in tourism. 

Turizm-inovasyon ilişkisini irdeleyen bu literatür araştırmasında ulusal düzeydeki yayınların özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Konu ile ilgili 2006-2018 yılları arasında yayınlanmış toplam 143 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmaya ulusal düzeydeki dergilerde yayınlanan makaleler ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yer alan turizm ve inovasyon ile ilgili erişime açık tezler dâhil edilmiştir. İncelenen çalışmalar bireysel düzeyde, işletme düzeyinde, ülke düzeyinde ve inovasyon türleri düzeyinde sınıflandırılmıştır. Genel olarak elde edilen sonuçlar turizminovasyon çalışmalarının işletme performansına olan etkisi, işletme yöneticilerinin yenilik algısı, KOBİ’lerde inovasyon, işletmelerde inovasyonun önemi, inovasyon sürdürülebilirlik ilişkisi, bireysel yenilikçilik, işletme yöneticilerinin inovasyon anlayışı/algısı, turizmde teknoloji inovasyonu, kentlerde inovasyon, inovasyon harcamaları ile turizm geliri ilişkisi, hizmet inovasyonu ile turizmde inovasyon ve girişimcilik üzerine yoğunlaştığını göstermektedir.