MOBİL BANKACILIK KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNARAŞTIRILMASI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNEBİR UYGULAMA/EXAMİNİNG FACTORS AFFECTİNG MOBİLE BANKİNG USE: AN APPLİCATİON ON ACADEMİC STAFF AT ATATÜRK UNİVERSİTY


KORKULU A. , OKTAY E. , AKAN Y.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017