EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI İSTİSMAR ETTİKLERİNİN FARKINDA MI?


Çamurcu Ş., Aydın Ş., Yılmaz T.

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.769-770

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.769-770
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET AMAÇ: Bu çalışma, ebeveynlerin çocuklarını istismar ettiklerinin farkında olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırmanın çalışma grubunu, 4-6 yaş aralığında çocuğu olan gönüllü olarak katılmayı kabul eden 114 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Anket Formu” ve “İstismar Farkındalık Ölçeği-Ebeveyn Form” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ortama ve varyans analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Ebeveynlerin bazı demografik özellikleri incelendiğinde; %43.0’ının 31- 35 yaş aralığında olduğu, %65.8’inin üniversite mezunu olduğu, %51.8’inin 2 çocuğu olduğu, %54.4’ünün çocuğuna kendi baktığı belirlenmiştir. Katılımcıların %95.6’sının daha önce çocuk istismarı kavramını duyduğu ve %33.3’ünün çevresinde istismara maruz kalan çocuk olduğunu bildiklerini ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin İstismar Farkındalık Ölçeği toplam puan ortalamaları 51.94±4.85 olarak bulunmuştur. Eğitim durumu ile Ebeveynlerin İstismar Farkındalık Ölçeği toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). SONUÇ: Ebeveynlerin ölçekten aldıkları puan ortalamalarına göre ebeveynlerin çocuklarını orta düzeyde istismarı ettikleri saptanmıştır. Son yıllarda daha da artış gösteren çocuk istismarına karşı alınacak önlemlerin başında, ebeveynlerin çocuklarına karşı davranışlarının istismar veya ihmal olup olmadığı konusunda farkındalık düzeylerini arttırmaktır. Çünkü anne babalar sergiledikleri davranışların çocuğu ne kadar örslediğinin farkında olmadan istismar davranışlarını normal olarak nitelendirip bu tutumu devam ettirebilirler. ANAHTAR KELİMELER: Ebeveyn, Farkındalık, İstismar