İki Farklı Ülkenin Güreş Milli Takımında Yer Alan Genç Güreşçilerin Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Taş M., Özkan A., Uzun A., Akyüz M., Kıyıcı F.

Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.1-9, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-9

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Kazakistan Milli takımlarında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya iki farklı ülke milli

takımlarında yer alan toplam 86 (Türk Milli Takımı (56): X yaş: 19.09±0.83 yıl;; Kazak Milli Takımı

(30): X yaş: 18.76±0.79 yıl) gönüllü genç erkek sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin boy

uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmıştır. Bulgular çalışmaya

katılan güreşçilerin yüksek vücut kitle indeksine (Türk Milli takımı: 25.04±3.35;; Kazak Milli takımı:

25.31±4.10), normal vücut yağ yüzdesine (Türk Milli takımı: 9.82±3.05;; Kazak Milli takımı: 10.98±5.77)

ve endo-­mezomorf (Türk Milli takımı: 2.97-­4.56-­1.59;; Kazak Milli takımı: 3.59-­4.30-­2.98) özelliklere

sahip olduklarını göstermiştir. Yapılan t-­testi sonuçları Türkiye Milli takımında yer alan güreşçiler ve

Kazak Milli takımda yer alan güreşçiler arasında ektomorfik (t=-­4.852;; p<.05), anaerobik güç (t=-­2.896;;

p<.05), relatif anaerobik güç (t=-­4.364;; p<.05), sol görsel reaksiyon (t=-­5.286;; p<.05), sağ görsel

reaksiyon (t=-­4.104;; p<.05), sol işitsel reaksiyon (t=-­4.023;; p<.05), sağ işitsel reaksiyon (t=-­3.192;;

p<.05) özelliklerde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak Türk milli takımında yer alan güreşçilerin Kazak Milli güreşçilere kıyasla daha iyi

bir solunum fonksiyonuna, esnekliğe, bacak, sırt, pençe kuvvetine ve daha iyi bir reaksiyon zamanına

sahip oldukları belirlenirken anaerobik performans bakımından ise Kazak Milli güreşçilerinin daha iyi

bir performansa sahip oldukları belirlenmiştir.

The purpose of this study was to determine physical fitness and somatotype characteristics of

young wrestlers in national teams of two different countries and to compare these characteristics

according to national team of two different countries wrestlers. A total of 86 wrestlers from national

team of two different countries participated in this study voluntarily (Turkish national team (56): X age:

19.09±0.83 year;; Kazakh national team (30): X age: 18.76±0.79 year). Subjects’ height, body weight,

1 Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ANKARA

2 Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, ANKARA

S.Ü. BES Bilim Dergisi, 2008 Cilt 10, Sayı 3, 1–9

2

body mass index, body fat percentage and somatotype characteristics were determined. Results

indicated that wrestlers have high body mass index (Turkish national team: 25.04±3.35;; Kazakh

national team: 25.31±4.1) and normal body fat percentage (9.82±3.05;; 10.9±5.7) and ectomorphy-­

mesomorphy properties (2.9-­4.5-­1.5;; 3.5-­4.3-­2.9).. Independent samples t-­test also indicated

significant differences in AP (t=-­2.896;; p<.05), RAP (t=-­4.364;; p<.05), LVR (t=-­5.286;; p<.05), RVR (t=-­

4.104;; p<.05), LAR (t=-­4.023;; p<.05), RAR (t=-­3.192;; p<.05) and ektomorphic (t=-­4.852;; p<.05)

properties between Turkish and Kazakh national wrestlers. As a conclusion, the findings of the present

study indicated that Turkish National wrestlers had higher respiratory functions, flexibility, knee, back,

grip strength and reaction time compared to Kazakh national wrestlers and Kazakh national wrestler

had higher scores anaerobic performance.