Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Karaciğer Enzimleri ve Serum Lipit Düzeyleri Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Kaynar Ö., Öztürk N. , Kıyıcı F. , Kılıç Baygutalp N. , Bakan E.

Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, cilt.43, ss.130-134, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 43
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.5798/diclemedj.0921.2016.01.0652
  • Dergi Adı: Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.130-134

Özet

Amaç: Bu çalışmada kick boks sporcularında kısa süreli yoğun egzersizin karaciğer enzimleri ve serum lipit düzeylerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 15-46 yaş arası kick boks sporu ile uğraşan 23 gönüllü sporcu katılmıştır. Sporculara, 40 dakikalık ısınma, açma ve germe hareketleri, 50 dakikalık teknik ve taktik uygulamaları sonrasında 2 dakika süreyle 3 devreden (1 dk. dinlenme) oluşan kick boks müsabakasına eşdeğer bir antrenman maçı yaptırıldı. Sporculardan antrenman öncesi ve sonrasında alınan venöz kan örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST), alanin amino transferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP) ve gama glutamil transferaz (GGT) enzim aktiviteleri ve total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol (HDL-K), düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-K) ve trigliserit serum düzeyleri Beckman Coulter AU 5800 oto analizöründe spektrofotometrik yöntem ile analiz edildi. Sporcuların vücut kompozisyonu ölçümleri bioimpedans analiz (BİA) sistemi ile çalışan Tanita TBF 300 marka cihaz ile yapıldı.

Bulgular: Çalışmamız sonucunda egzersiz sonrasında serum AST, ALT, ALP ve GGT enzim aktivitelerinde ve serum total kolesterol, HDL-K ve LDL- K düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu, TG seviyelerinde ise anlamlı bir fark oluşmadığı tespit edildi.

Sonuç: Sonuç olarak kick boks sporunda antrenman ve müsabakalar esnasında karın bölgesine alınan darbelerin, karaciğer enzim düzeylerinde yükselmelere neden olduğunu ve egzersize bağlı artan enerji ihtiyacını karşılamak için de serum lipit düzeylerinde bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler: Antrenman, kick boks, karaciğer enzimleri, lipitler

Objective: In this study, it was aimed to evaluate the effects of short-term intensive exercise on liver enzymes and serum lipid levels with kick boxing athletes.

Methods: 23 voluntary athletes who were between the ages of 15-46 and who engaged in kick–boxing have taken place this study. Athletes were made to do 45 minutes of warming-up, breathing, and stretching and 50 minutes of technical and tactical practices and then they were made to do a training match, which is equal to a 2 minutes 3 circuits (1 minute rest) kick-box match. In venous blood samples which were taken from athletes before and after training, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) and gamma glutamine transpeptidase (GGT), enzyme activity and total cholesterol, high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) and triglycerides serum levels were analyzed via spectrophotometric method in Beckman Coulter AU 5800 auto analyzer. Body composition measurements of athletes were made with Tanita TBF 300 brand device, which works with bio-impedance analysis (BIA) system.

Results: As a result of our study, statistically increases in serum ALT, AST, ALP and GGT enzyme activities and in serum total cholesterol, HDL-C and LDL-C levels were detected following short-term intensive exercise, but no significant difference was observed in TG levels after intensive exercise.

Conclusion: The blows to the abdomen during kickboxing sports competitions result in increased liver enzymes and increased serum lipids may occur to meet energy demand of the body during exercise.

Key words: Training, kickboxing, liver enzymes, lipids