Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisinde Otolog Kan Toplamada İki Farklı Yöntemin Nabız Kontür Analizi Parametreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özgödek H. B., Aydın M. E., Akçal Öksüz D., Karapınar Y. E., Çelik E. C., Yayık A. M., ...More

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 29. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 September - 01 October 2023, pp.112-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112-113
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ / AMAÇ: Son yıllarda allojenik kan kullanımını azaltmaya yönelik birçok farklı farmakolojik ve teknik uygulanmasına rağmen kan transfüzyonu komplikasyonları hala ciddiyetini korumaktadır(1, 2). Allojenik kan kullanımına bağlı komplikasyonların sık görülmesi transfüzyon ihtiyacını azaltmak için alternatif yöntemler geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir(3). Kardiyopulmoner bypass (KPB) cerrahilerinde intraoperatif transfüzyon ihtiyacını azaltmak için uygulanan otolog kan toplama (OKT) işlemi sırasında, hemodinamik stabilizasyonu korumak amacıyla uygulanan iki farklı protokolü MostCare’in basınç kayıt analiz method (PRAM) yöntemi kullanarak karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmamızın primer amacı kardiyak döngü verimliliği (CCE) kıyaslanması, sekonder amaçlar ise hemodinamik ve postoperatif laboratuvar parametrelerinin karşılaştırılmasıdır. GEREÇ ve YÖNTEM: KPB cerrahisi planlanan, OKT için uygun kriterlere sahip 40 hasta Grup ANH(Akut normovolemik hemodilüsyon) ve Grup NA(Vazopressor) olmak üzere randomize edildi. OKT esnasında Grup ANH’ye IV kristaloid replasmanı yapılırken, Grup NA hastalarına IV noradrenalin(0,01-0,05 mcg/kg/dk) infüzyonu yapılarak hemodinamik stabilizasyon sağlandı. KBP için standart anestezi prosedürü eşliğinde, OKT başlangıcı(T1), ortası(T2) ve sonu(T3) olmak üzere farklı zaman diliminde PRAM parametreleri (CCE,Ea,dP/dtmax,CPO,SVI,CO,CI,SVV,PPV,SB,DAB,MAP,KH) kaydedilerek monitörizasyon tamamlandı; postoperatif klinik ve laboratuvar takipleriyle çalışma sonlandırıldı. BULGULAR: CCE’nin T1, T2, T3 zaman noktalarında değişimi açısından her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. ANH grubu hastalarının T1, T2 ve T3 zaman dilimlerindeki hemodinamik verileri karşılaştırıldığında; dP/dtmax, CPI ve KH parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001,p=0.003, p<0.001). NA grubu hastalarının T1, T2 ve T3 zaman dilimlerindeki hemodinamik verileri karşılaştırıldığında; dP/dtmax, CI, CPI ve PPV parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001, p=0.008, p=0.001, p<0.001). İki grubun hemodinamik parametrelerindeki değişimlerin birbiriyle karşılaştırılmasında; sadece dinamik arteriyel elastans parametreleri (SVV, PPV) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (P<0.001, P=0.008). İki grubun postoperatif klinik ve laboratuvar parametrelerinde klinik olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi.

TARTIŞMA / SONUÇ: Otolog kan toplama işlemi esnasında klinik pratikte sıklıkla kullanılan ANH tekniğine kıyasla kardiyak döngü verimliliği ve diğer hemodinamik-klinik parametreler açısından benzerlik gösteren vazopressor infüzyonu protokolünün özellikle hemodilüsyonun istenmediği durumlarda alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Otolog kan transfüzyonu, Basınç kayıt analitik yöntemi, PRAM, MostCare