Elit Biatlon Sporcularında Nabız Aralıklarına Göre Hedef Atış İsabet Yüzdelerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Gökhan ATASEVER

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Sporcuların, dinlenik halde yapılan hedef atış başarısı ile farklı şiddette yapılan hedef atış başarıları arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasını amaçlamıştır. Materyal ve Metot: Çalışmanın evrenini; Türkiye Biathlon sporcuları, örneklemini ise; Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon A Milli Takımı sporcuları oluşturmuştur. Çalışmaya gönüllü 8 Erkek 6 Bayan olmak üzere toplam 14 Elit Biathlon Sporcusu katılmıştır. Denekler %50 , %70 , % 100 şiddette 2.5 km tekerlekli kayakla koştuktan sonra 5'er atıştan toplam 20 atış yapmıştırlar. Egzersiz şiddeti Polar M400 GPS koşu saati ile belirlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 20.0 yazılımı aracılığı ile elektronik ortama aktarılarak çeşitli istatistiki analizler elde edilmiştir. Bulgular: Araştırma grubundaki sporcuların vücut komposizyonu özelliklerine göre fark durumuna bakıldığında bütün değişkenler arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Ölçümler arasındaki atış başarısının karşılaştırılması arasındaki fark durumuna bakıldığında tüm değişkenler arasında anlamlı fark bulunmuştur. Egzersiz şiddeti arttıkça hedef atış başarısının düştüğü ve bu durumun hipotezimizi desteklediği görülmüştür. % 50 isabet bağımlı değişken ile % 50 kalp atışı bağımsız değişkeni olarak ele alındığında, % 50 kalp atım hızındaki her bir birimlik artışın hedef isabetini -0,021 seviyesinde düşürdüğü tespit edilmiştir. Sonuç: Dinlenik halde yapılan atış performansının farklı şiddette yapılan atışlara oranla daha başarılı olduğu ve bunun da kalp atım hızı arttıkça atış başarı oranının düştüğü tespit edilmiştir. Genel hazırlık çalışma döneminde atış performansının düştüğü, özel hazırlık döneminde atış performansının arttığı görülmektedir. Bu durumun sebebi ise özel hazırlık döneminde atışa yönelik çalışmaların ağırlıkta olduğu söylenebilir. Kar üzerinde yapılan ölçümlerdeki maksimum kalp atım hızları tekerlekli kayak çalışmalarından anlamlı düzeyde daha fazladır. Bunun sebebi olarak performansın özel hazırlık evresinde üst düzeyde olduğu söylenebilir.