Güreşçilerde dinlenme, müsabaka ve sauna seansları sonrasında bazı fiziksel, fizyolojik ve büyüme hormonu durumlarının karşılaştırılması


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İzzet UÇAN

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Üst düzey dayanıklılık ve anaerobik güç gerektiren güreş sporunda kullanılan sauna uygulamaları gerek kilo düşmede gerekse yorgunluğun uzaklaştırılmasında sıkça kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı güreşçilerde dinlenme, antrenman müsabakası ve sauna seansları sonrası bazı fiziksel, fizyolojik ve büyüme hormon durumlarını karşılaştırmaktır. Çalışmaya 15–30 yaş arası elit düzeyde ve aktif güreş yapan 14 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. (Yaş 23.43±4.15 yıl, Boy 172.86 ± 4.82 cm, Vücut ağırlığı 74.95±14.56 kg) Sporcuların fiziksel ve fizyolojik özellikleri Tanita –TBF 300 cihazı ile BİA yöntemi ile, reaksiyon zamanları Sımple Reaction Time and Choise Reaction Time V.3.20 ile, akciğer hacim ve kapasiteleri Cosmed- Pony FX (İtalya) marka spirometre ile ölçüldü. Büyüme hormonu (GH) için kan numuneleri dinlenme durumda sabah kahvaltı öncesinde, antrenman müsabakasından hemen sonra, sauna seansları tamamlandıktan sonra alınarak uygun koşullarda analizin yapılacağı güne kadar bekletildi. Elde edilen verilerin istatiksel analizleri SPSS 18.00 for windows paket programda; aritmetik ortalama (X), standart sapma (S), non-parametrik testlerden Kruskal Wallis tek yönlü varyans analizi yapılarak belirlendi, gruplar arasındaki farklılıklar ise ikili gruplar halinde Mann-Whithney U testi ile tespit edilerek 0,01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde gösterildi. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlara göre;  Vücut ısısında dinlenik ve müsabaka sonrası ile sauna seansları sonrasında p<0.01, VII  Kalp atım sayısında (KAS) hem dinlenik durum ile müsabaka ve sauna seanaları arasında, hemde müsabaka ile sauna seanları arasında p<0.01,  Reaksiyon zamanlarında (sağ ve sol el) hem dinlenik durum ile müsabaka arasında, hemde müsabaka ile sauna seanları arasında p<0.01,  Büyüme hormonunda, hem dinlenik durum ile sauna seanaları arasında, hemde müsabaka ile sauna seanları arasında p<0.01 düzeyinde istatiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur.