Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.6, no.4, pp.419-435, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYİ İLE ÖZNEL İYİ OLMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ARDAHAN ÖRNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.4, pp.651-673, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stratejik Liderlik Anlayışının Örgütsel Özdeşleşme Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi: İstanbul İli Örneği

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.7, pp.30-47, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.37-47, 2019 (Other Refereed National Journals)

Determination of Customer Satisfaction in Conservative Concept Hotels by Ordinal Logistic Regression Analysis

Journal of Financial Risk Management, vol.6, pp.269-284, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Research for Determining the Relationship between the Organizational Cynicism and the Organizational Commitment

Management and Organizational Studies, vol.4, pp.1-9, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Memorable Tourism Experiences to Destination Competitiveness Winter Tourist Oriented Research

American International Journal of Social Science, vol.5, pp.65-84, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors Affecting the University Preferences of Students A Case of Kafkas University

American Journal of Industrial and Business Management, vol.6, pp.357-372, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment A Study on the Bank Employees

Journal of Service Science and Management, vol.9, pp.263-275, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of the Sense of Entrepreneurhip for Students in Terms of Entrepreneurship Education Example of Kafkas University

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, vol.11, pp.1-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Commitment among Healthcare Sector Employees

Journal of Business and Management, vol.4, pp.16-25, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does Emotional Labor Influence Burnout A Case Study for Turkey on Five Star Hotel Employees

International Journal of Arts and Commerce, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Service Quality and Customer Satisfaction Relationship A Research in Erzurum Ataturk University Refectory

American International Journal of Contemporary Research, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Service Quality at Food Beverage Operations An Application at Erzurum Scale

International Journal of Science, Commerce and Humanities, vol.1, pp.39-56, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Demografik Değişkenleri Açısından Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Career Choice and Individual Values A Case Study of a Turkish University

International Journal of Humanities and Social Science, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research Into Career Considerations Of Students Enrolled In Tourism Degree Programs

International Journal Of Business And Social Science, vol.4, pp.218-226, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Dönüştürücü Liderlik Algılarının Belirlenmesi Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Social Security Legislation in Albania and Latest Changes

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, pp.117-132, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Tu kenmişlik ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.7-30, 2010 (National Refreed University Journal)

Effects of Economic Growth on Democratization in Transition Economies A Panel Data Approach

Hacettepe Üniversitesi Sosyo-Ekonomi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştirma

II. ULUSLARARASI BATIASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (IWACT’xx18), 27 - 30 September 2018

Determining Organizational Capabilities in Travel Agencies with Strategic Plan

9th International Tourism Congress, Peniche, Portugal, 29 - 30 November 2017, vol.1, pp.65-66

Time For A New Paradigm

1st Winter Summit at the Anatolian Summit (WISAS), 23 - 26 February 2012 identifier

The Extend and Impact of Governance in Higher Education

1st Eurasian Silk Road Universities Convention, 28 - 31 May 2010

Environmental Education in International Politics

New Trends in Education and Research, 2 - 03 October 2009 Sustainable Development

The Importance of Participation and Ownership in Rural Development

International Conference on Business Management and Economics, 26 January 2008 - 29 January 2009

Workplace Violence Antecedents and Consequences

International Conference on Business Management and Economics, 26 January 2008 - 29 January 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOR OF HOTEL EMPLOYEES BY STRUCTURAL EQUALITY MODEL

in: Researches on Science and Art in 21st Century, Prof. Dr. Hasan ARAPGIRLIOGLU ;,Assist. Prof. Atilla ATIK;,Prof. Dr. Robert L. ELLIOTT;,Assoc. Prof. Edward TURGEON, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1605-1613, 2017

Örgütlerde Motivasyon

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2013

Tutumlar, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2013