Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Emredici Yedek Hukuk Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam Hukuku Açısından İmkânı

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, pp.15-49, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Fıkhî İhtilafların Uzlaşımına Katkısı Açısından Murâ Âtu l Hilâf Ve El Hurûc Mine l Hilâf İlkeleri

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.589-615, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Distinction of Imperative-Contructive Law Rule and The Possiblity of This in Terms of the Islamic Law

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, no.46, pp.13-49, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Mısır Milli Kütüphanesinde Bulunan Fıkıhla İlgili Türkçe Yazma Eserler

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.437-454, 2012 (Other Refereed National Journals)

Hatîb el Osmânî ye Göre Şafi î Fıkhının Rotası

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.269-282, 2008 (Other Refereed National Journals)

Cuma Namazına Dair

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.285-302, 2006 (Other Refereed National Journals)

Soru Cümlelerinin Emre Delâleti

Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.67-84, 2005 (Other Refereed National Journals)

Çağdaş Oryantalist Çalışmalarda İslâm Hukuk Sistemi Oryantalist N J Coulson un Yöntemi Üzerine Bir İnceleme

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.5, pp.297-334, 2005 (Other Refereed National Journals)

Muhammed Bahît el Mutî î 1854 1935 Hayatı ve İlmî Kişiliği

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.189-204, 2005 (Other Refereed National Journals)

Câdelhak Ali 1917 1996 ve Çağdaş Fıkhî Sorunlar

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.557-574, 2005 (Other Refereed National Journals)

Es ad el Kerâbîsî ö 570 1174 ve el Furûk Adlı Eseri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.453-464, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ahmed Fehmî Ebû Sünne 1909 2003 ve el Örf ve l Âde fî Ra yi l Fukahâ Adlı Eseri

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.665-679, 2005 (Other Refereed National Journals)

Marie Bernand 1923 1993 ve Fıkıh Usûlü ile İlgili Çalışmaları

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.219-230, 2004 (Other Refereed National Journals)

Namazların Kazası Meselesine Metodolojik Bir Yaklaşım

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.231-251, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gayri MüslimlerinDinî Hükümlerle Mükellefiyetleri Meselesi

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan”, 28 - 30 September 2018

Bir Dindarlık Algısı Olarak İhtiyatî Tutum un Fıkhî Tahlili

ULUSLARARASI SEMPOZYUM YANLIŞ ALGILAR ve DOĞRU İSLÂM, 28 - 30 October 2016

Hukuk Tarihinin Önemli Simalarından Bâbetî nin Hukuk Metodolojisinde Öne Çıkan Görüşleri

Ekmelüddîn Bâbertî’yi Keşif Yolunda I. Ekmelüddîn Bâbertî Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.255-265

Serahsî nin İhtiyat Anlayışı

Uluslararası Serahsî Sempozyumu, 15 - 17 October 2010, pp.341-366

İmam Şafii nin Yasak Yorumu

Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7 - 08 May 2010, pp.880-916

İhtiyârâtü l İmâm Seyfiddîn el Âmidî fî Delâleti l Emr

Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri, 10 - 12 October 2007, pp.451-476

Ömer Nasûhî Bilmen in Fıkhî Eserlerinde Fıkıh Usûlü Kurallarını Uygulaması

Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 June 2006, vol.1, pp.271-294

Kâ idetu Murâ âti l Hilâfi l Usûliyyeti ve Devruhâ fî Te sîsi t Tesâmuhi beyne Etbâ i l Mezâhibi l Fıkhiyye

el-Mu’temeru’d-Duveliyyu’l-Evvel li’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye ve’t-Tehaddiyâti’l-Mu‘âsıra, (Sempozyum), Jordan, 15 - 17 November 2005

Iskata İlişkin Ahkâmın Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi

Geçmişten Günümüze Mezarlıklar ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 December 1998, pp.217-230

Iskata İlişkin Ahkâmın Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi Özet

Geçmişten Günümüze Mezarlıklar ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 December 1998

Books & Book Chapters

İslam Hukukunun Gayesi ve Muhtevası

in: İslam Hukukuna Giriş, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

İslam Hukukunun Kaynakları

in: İslam Hukukuna Giriş, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

İslam Hukukunun Tarihsel Süreçleri

in: İslam Hukukuna Giriş, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

İslam Hukukunun Mahiyeti ve Özellikleri

in: İslam Hukukuna Giriş, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

ÖMER NASUHİ BİLMEN

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

İmam Şâfiî ve Anlam Üretmedeki Okuma Stratejisi

in: Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî, Mahfuz Söylemez, Editor, Araştırma Yayınları, Ankara, pp.61-88, 2014

"Kitabu'l-İcare, Kitabu'ş-Şerike, Kitabu'l-Mudarebe, Kitabu'l-Vekale"

in: et Teshil, H. Yunus Apaydın, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2012