Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tarikatlarda Rabıta

Reyhan, pp.9, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şeriatsız Tarikat Olmaz

Reyhan, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dünya

Asitane Mevlevi Kültür Dergisi, pp.16-20, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Tasavvuf Terminolojisinde Letâif i Ruhaniyye

Marife Dergisi, vol.9, pp.83-106, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”İmam Birgivi’de Tasavvufi Kavramlar”, Balıkesirli Bir İslam Alimi: 19-21 Ekim 2018

İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, Balıkesir, Turkey, 19 - 21 October 2018

Sûfî Düşüncede Pîr Ahmed Yesevî Ve Yesevîlik

VI. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu 23-25 Kasım 2018, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.111

Sûfî Düşüncede Pîr Ahmed Yesevî Ve Yesevîlik

VI. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu 23-25 Kasım 2018, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.111

İmam Birgivi'de Tasavvufi Kavramlar

Balıkesirli Bir İslam Alimi: İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.1

İmam Birgivi'de Tasavvufi Kavramlar

Balıkesirli Bir İslam Alimi: İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.1

Sinop Doğumlu Bir Devlet Adamı: Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi

“Uluslararası Gec¸mis¸ten Gu¨nu¨mu¨ze Sinop’ta Tu¨rk-I·slam Ku¨ltu¨ru¨ Sempozyumu”, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.33-45

“Kırım’dan Balkanlar’a Bir Zirve Öyküsü: Bosna Kadısı Kırımlı Selîm-i Dîvâne”

BALKANLARDA İRFAN OCAKLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU-3 “BOSNA’DA KÂDİRÎLİK” 9 – 12 Mayıs 2018 SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 12 May 2018, pp.1

Tasavvufî Düşüncede Model İnsan Perspektifi: İnsân-ı Kâmil

Uluslararası İslâm ve Model insan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.11

“Ankara Valisi Âbidin Paşa’nın Mesnevî Şerhi veTasavvufî Düşünceleri”

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2017

MEDRESE MÜDERRİSLİĞİNDEN SÛFÎLİGE: İMAM GAZZÂLÎ ÖRNEĞİ

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

BİR KÂDİRÎ ŞÂİRE SIRRİ HANIM (d.1814-v.1877)’IN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFÎ NEŞVE

Uluslararası Maraşizade Ahmed Kuddusi ve Kadirilik Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 23 - 24 November 2017, pp.51-53

Az Tanınmış Bir Çeçen Lider: Kunta Hacı ve Onun Barışçıl Zikirizm Hareketi

IV. Uluslararsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017 Niğde, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.467-480

Hacı Bayram ı Veli nin Yaşadığı Dönemde Tasavvufi Hayata Genel Bir Bakış

ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016, pp.38-89

Muhammed Sadık Erzincani de Nefis Kavramı

Ulaslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.901-915

Şeyh Şaban ı Veli Geleneğinde Etvar ı Seba Nefsin Mertebeleri

III. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA'BAN-I VELÎ SEMPOZYUMU, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.954-976

Tasavvufi Düşüncede Nefis Kavramı

II. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 May 2014, pp.41-55

İslam Ahlakında Nefis ve Nefsin Terbiyesi

II. Uluslararası Hasan Harakani Sempzoyumu, Kars, Turkey, 16 - 18 October 2014

Makedonya da Bir Kadiri Şeyhi Kırımlı Selim Baba

ULUSLARARASI BALKANLARDA TASAVVUF SEMPOZYUMU, Albania, 22 - 24 May 2014

İnsan ı Kamil

Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Turkey, 18 - 20 April 2014, pp.723-729

Ahmed Ziyaüddin i Gümüşhanevi nin Eserlerinde Nefs Kavramı

Doğumunun 200. Yılı Hatırasına Uluslararası Gümüşhanevi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2013, pp.185-198

Alvarlı Efe Hazretlerinde İnsan Şahsiyeti

ULUSLARARASI HâCE MUHAMMED LUTFî (ALVARLI EFE)SEMPOZYUMU(25-26 NİSAN 2013, ERZURUM), Turkey, 25 - 26 April 2013, pp.597-607

Hz Mevlânâ Düşüncesinde Aşk Kavramı

Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu 26-28 Ekim 2007, Turkey, 26 October - 28 January 2007, pp.181-189

Hz Mevlana da İnsan ı Kâmil

Gelibolu'da Mevlana Günleri, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2007, pp.132-155

Books & Book Chapters

Evliya

in: Gönül Sultanlarımız, , Editor, Ravza Matbaacılık, pp.339-343, 2014

Nefyü'l-Vücûd ve İsbatü'l-Mevcûd

in: Erurumlu İbrahim Hakkı Eserlerinden Seçmeler, , Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, pp.141-171, 2011

Tasavvufî Düşüncede İnsân ı Kâmil

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2010

Vuslata Davet

İnsan Yayınları, İstanbul, 2004

Said Nefisî, “Mysticism in Iqbal’s Poetry”, “İkbal’in Şiirinde Mistisizm”,

in: İkbal in Düşünce Dünyası, Albayrak Ahmet, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.143-148, 2004