Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şiî-Sünnî İlişkileri: Çatışmaya Giden Süreç

İslami Araştırmalar, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihî Süreç İçerisinde Selefi Din Söylemi

Diyanet Aylık dergi, ss.18-24, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Tarih Boyunca Selefî Söylem

i İlahiyat Akademi Gazi Antep üniversitesi İlahiyat Fak Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selefiliğin Şiilik Değerlendirmeleri Bağlamında Nefret ve Şiddet söylemi

e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, cilt.6, ss.151-172, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batıcıların islamcılığı Hüseyin cahit ve Celal Nuri nin İslami yenilik Düşüncesi

Düşünce Dünyasında Türliz, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ehl i Sünnet te Dinî Bir Otorite Olarak Selef Fikrinin Ortaya Çıkışı

EKEV Akademi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taassuba Dayalı Din Anlayışı Karşısında Ebu Hanife Örneği

EKEV Akademi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmam Mâturîdî‟ye göre Ebû Hanife

Kastamonu ÜniversitesiIV. Uluslararasıġeyh Şa‟bân-ı Velî Sempozyumu-Hanefîlik-Mâturîdîlik-, 5 - 07 Mayıs 2017

Ahmet Yesevi, Yesevilik ve Türk Müslümanlığı Tartışmları

I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri, 23 - 24 Nisan 2017

Yerelden Evrensele Ebu Hanife nin Din Anlayışpında Genel Özellikler

Bütün Yönleriyle İmam-ı Azam Sempoyumu, Bursa, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.101-109

Selefilik ve İslamcılık ya da Selefiliğin Günümüz İslamcı Gruplara Etkileri

Kuran ve Toplumsal Bütünleşme: Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler, Bursa, Türkiye, 27 - 29 Mart 2015, cilt.1, ss.325-335

İmam Maturdi nin temel Dini Görüşleri ve İslami Düşüncede Yenilik

Ulu Bir Çınar İmam Maturdi sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2014

Selefîliğin Temel Esasları ve Sosyo Politik Arka Plan

arihte ve Günümüzde Selefîlik Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 08-10 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2013, ss.91-110

Dinî Bir Otorite Olarak Sahabe Algısı

İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe -Sahâbe Kimliği ve Algısı-, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2013, ss.205-218

Türk Basınında Matüridi ve Matüridilik

Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2009, ss.478-492

İslam Mezhepleri Tarihinde Usul sorunu

Biri Bilim Dalı Olarak islam Mezhepeleri Tarihi ile ilgili Metodoljik Problemler, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Selefilik ve Siyasi Düşüncesi

İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, , Editör, Savaş Yayınevi, 2018

Fetö’nün Teolojik Arka Planı

Siyasi Soyal ve Dini Boyutlarıyla 15 Temmuz Ve Fetö, , Editör, On Dukuz Mayıs Üniversitesi Yay, 2018

Abdürreşid İbrahim (1857-1944)

XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Kemal Sözen, Ali Kurşat Turgut, Sabri Yılmaz, Editör, Divan Kitap, ss.257-288, 2017

Tarihsel Perspektif ve Neo-Selefi Hareketler

Gerilim ve Çatışma Arasında Mezhep: Mezhep Sosyolojisi, , Editör, Eski-Yeni, 2017

Muhammed Abduh

XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş islam Düşünürleri, , Editör, Divan, 2017

Nurettin toçu ve Maarif Davası

Nurettin Topçu, , Editör, Eser Ofset, 2016

MOder Selefiliğin Şiddetle İmtihanı: Teolojik Köken mi Siyasal Püritenlik mi?

Din ve Şİddet, , Editör, Recep Yayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınlar, 2016

ÜçTemel Sorun Üzerine: İlsamın hakikati, kuan Kimliği ve Dini Toplumsallık

İslam ın Hakikati ve Mezhep Sorunu, , Editör, İlahiyat Akademisi Yayıncılık, 2016

Vehhabilik Kadiyanilik

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, , Editör, Açıköğretim yayınları, 2016

Babilik-Bahailik

İslam Mezhepleri tarihi El Kitabı, , Editör, Grafiker, 2016

Günümüzde İslam Faaliyet Alanındaki Düşünce Sorunları Üzerine

Toplumsal Birllliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylenmin Önemi, , Editör, Ensar Neşriyat, 2016

Selefilik ve İslamcılık ya da Selefiliğin Günümüz İslamcı Gruplara Etkileri

Kuran ve Toplumsal Bütünleşme Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler, ahmet, Editör, KURAV, 2015

Yerelden Evrensele: Ebu Hanife'nin Din Anlayışpında Genel Özellikler

Bütün Yönleriyle İmam ı Azam Sempoyumu, , Editör, Osman Gazi Üniv, 2015

Kadıyanilik Ahmedilik

İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Hasan Onat Sönmez Kutlu, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.533-556, 2015

Kelam Ezeli İse Din Mahallidir

Mihne Süreci ve İslami ilimlere Etkisi, , Editör, Ankara, 2012