Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effects of Banks’ Internal Marketing and Market Orientation Approaches on Performance

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , vol.12, no.31, pp.812-825, 2021 (International Refereed University Journal)

THE BRANDING PROCESS: MEDIATOR ROLES OF BRAND SATISFACTION AND BRAND LOYALTY

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.23, pp.322-346, 2021 (National Refreed University Journal)

Z Kuşağı Tüketicilerin Kişilik Özellikleri Ve Bilinçli Tüketim Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.22, pp.51-69, 2020 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Tüketim Kültürü

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.34, no.4, pp.1311-1331, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

MARKA KENT KONUMLANDIRMADA ALGILAMA HARİTALARININ KULLANIMI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.2, pp.401-428, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

MARKA KONUMLANDIRMA VE ALGILAMA HARİTALARI: TELEVİZYON KANALLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.242-259, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

DİNDARLIK VE HEDONİK TÜKETİM İKİLEMİ: DİNİ KAİDELER HAZA DAYALI TÜKETİMİ ENGELLER Mİ?

Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, vol.5, no.30, pp.4149-4168, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİNDE KENTLER: ERZURUM ÖRNEĞİ

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.28, pp.3316-3331, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KONTROL ODAĞININ SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.25, pp.2374-2386, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KENT KİMLİĞİ, KENT İMAJI VE KENT KONUMLANDIRMA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk Islam World Social Studies, vol.5, no.18, pp.437-455, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE INFLUENCE OF FRIENDSHIP RELATIONS IN THE SOCIAL NETWORKS ON THE PURCHASING PROCES: TOKAT EXAMPLE

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol.5, no.26, pp.244-261, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE DİNDARLIK VE MUTLULUK İLİŞKİSİ: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

The Journal of International Social Research, vol.11, no.60, pp.622-632, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reklamın Ev Hanımlarının Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Tokat İlinde Uygulama

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.167

Yerel Halk Tutumlarının Kırsal Turizme Etkisi: Pazar İlçesi Örneği

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.308

KENT KİMLİĞİ, KENT İMAJI VE KENT KONUMLANDIRMA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, Tokat, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.528-536

Sosyal Ağların Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisin in Belirlenmesi: Tokat Örneği

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.307