Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müsadere Kararı Bakımından Cebri İcra İşlemleri

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.364-411, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Tebligat

Ankara Barosu Dergisi, ss.1-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İcra Takibi Yoluyla Bitcoin Alacağının İleri Sürülmesi ve Borçlunun Bitcoininin Haczedilmesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.XXIII, ss.95-126, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

5510 sayılı Kanun Kapsamında Emekli Maaşında Haciz Uygulaması

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, ss.37-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Tespitine Yönelik Yargıtay Kararlarının Bilirkişi Delili Bakımından Değerlendirilmesi

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, cilt.14, ss.427-457, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Sonradan Delil Gösterilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.483-507, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

5510 sayılı Kanun Kapsamında Emekli Maaşında Haciz Uygulaması

ASOS V. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, 25 - 27 October 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

İcra ve İflas Hukuku

İflas Hukukuna Giriş, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-15, 2017

İcra ve İflas Hukuku

Tasarrufun İptali Davası - Konkordato - Yeniden Yapılandırma, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-14, 2017

İcra ve İflas Hukuku

İflas Yolları I Takipli İflas, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-14, 2017

İcra ve İflas Hukuku

İflasın Tasfiyesi-İflasın Kapanması ve Kaldırılması, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-18, 2017

İcra ve İflas Hukuku

İflasın Hukuki Sonuçları, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ss.1-16, 2017

İcra ve İflas Hukuku

İlamlı İcra Yoluyla Takip ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-17, 2017

İcra ve İflas Hukuku

İflas Yolları II Takipsiz (Doğrudan Doğruya) İflas, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-16, 2017