Kar ve buz sporlarında milli olmuş sporcuların bu sporları tercih etmesinde rol oynayan motivasyönel faktörlerin incelenmesi


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SALİH GÜRSOY

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Amaç: Çalışmanın amacı, ülkemizde kış spor tesisleri açısından en zengin il olan Erzurum’daki milli takım sporcularının kış sporlarına yönelmesindeki motivasyonel faktörlerin belirlenmesidir. Materyal ve Metot: Araştırma kapsamında spor branşlarını tercih etme sebeplerini tespit etmek için anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 17 paket programında değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis Testi ile yukarıda belirtilen motivasyonel farklılıkların neler olduğu belirlenmeye çalışılımıştır. Yapılan testte alfa anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Bu araştırmanın evrenini Erzurum’daki kış sporlarında milli olan 23 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 83 milli sporcu oluşturmaktadır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre ebeveynler ve antrenörlerin sporcuların sportif faaliyetlere katılımlarında fazla oranda etkili olduğu, arkadaş gruplarının orta düzeyde, öğretmenlerin etkisinin ise yok denecek kadar az olduğu sonucu elde edilmiştir. Çevre koşullarının spor branşlarına katılımda fazla etkili olmadığı, televizyon ve kitle iletişim araçlarının katkısının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Sporcuların milli takımda yer alma, iyi bir görünüm elde etme, ileride antrenör olma, Üniversite de Spor alanında eğitim görme istekleri ile kış sporlarına yönelmeleri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sporcuların eğitim seviyeleri ile sağlıklı olmaları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05), bu farklılık en fazla eğitim düzeyi açısından İlköğretim seviyesindeki sporcularda vardır. Benzer bir sonuç antrenör olma istekliliğinde de bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Kar ve buz milli takım sporcularının daha çok milli sporcu olmak, ülkelerini temsil etmek ve ileride meslek sahibi olmak için bu branşları tercih ettikleri ve bu branşlara yönelmelerindeki en etkili kişilerin ebeveynlerinin olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre, ailelerin çocuklarını spora yönlendirebilmesi için spor konusunda bilinçlendirilmesi ve spor kültürüne hâkim olmaları bu çalışmanın önerileri olarak söylenebilir.