Kırsal kesimde eğitim gören öğrencilerin spor ve müzik faaliyetlerinin yalnızlık tutum düzeylerine etkisi


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yasin Sepil

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Amaç: Erzurum iline bağlı Çat ilçesinde ortaokul düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yaptırılan spor ve müzik faaliyetlerinin yalnızlık tutum düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yöntem: Araştırma evreni 2019–2020 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili, Çat ilçesi Soğukpınar Ortaokulu, Cumhuriyet YİBO ve Çat YİBO'da öğrenim gören öğrencilerdir. Örneklemi ise 96 kız, 72 erkek, toplam 168 öğrenci oluşturmaktadır. Demografik bilgileri öğrenci ve danışman tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu", öğrencilerin yalnızlık düzeyleri için Demir (1989) tarafından geliştirilen "Yalnızlık Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. İstatiksel analizler için SPSS 22.00 paket programı kullanılarak tanımlayıcı analiz yöntemi kullanılmıştır. İki bağımsız değişken ile yalnızlık tutumları arasındaki farklılaşmayı belirlemek için Bağımsız-Tek Örnek T Test ve ikiden fazla farklı değişken ile yalnızlık arasındaki farklılaşmayı belirlemek için Tek-Yön One Way (tukey) testi yapılmıştır. Sonuçlar P<0,05 önem düzeyine göre değerlendirilmiştir. Yaş ile yalnızlık tutumu arasındaki ilişki için korelasyon ve regrasyon analizleri yapılmıştır. Bulgular: Yapılan aktivite türleri ile yalnızlık düzeyleri arasında farklılık vardır. Spor ve müzik faaliyetlerini birlikte yapan öğrencilerin yalnızlık düzeyleri, tek bir faaliyete katılanlardan daha düşüktür. Okuduğu sınıf düzeyi yüksek olan öğrencilerin yalnızlık düzeyleri alt sınıftaki öğrencilerden daha düşüktür. Yaş ile yalnızlık düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardır. Öğrencilerin yaşları bir puan arttıkça yalnızlık düzeylerinin -163 puan düştüğü tespit edilmiştir. Cinsiyet ile yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sonuç: Kırsalda yetişen çocukların sosyo-ekonomik ve çevresel imkânlarının yetersizliklerinin yalnızlığa sebep vermemesi adına sportif ve müziksel faaliyetlere imkân sağlayacak projelerin eğitim öğretimde etkili olacağı kanaatine ulaşılmıştır. Bu tür çalışmalar için okullarda imkânlar sağlanması faydalı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Spor, Müzik, Yalnızlık Tutum Ölçeği