Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Burhân dan Keşf e Yöneliş Ya Da Sühreverdi de Bilginin Kaynağı Problemi

Ekev, cilt.38, ss.103-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşrâk Felsefesinin Oluşumunda İbn Sînâ nın Etkisi Ş Sühreverdî Örneğinde

Ekev, cilt.36, ss.147-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları

Marife, cilt.8, ss.203-219, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Confronting Islamic Thought with the Jewish and Christian Thoughts: The Example of Andalusia

Religion in the Modern World: Islam and Christianity, Ostroh, Ukrayna, 24 - 25 April 2018

İslam Felsefi Düşüncesinin Endülüste Birlikte Yaşama Katkısı

Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü, Sevilla, İspanya, 17 - 22 May 2017, ss.311-322

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Ahlakî Değerlerin Önemi

TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 16 - 18 October 2015

Hermetizm in Ş Sühreverdî nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak Harran 28 30 Nisan 2006 Şanlıurfa

I. Uluslar arası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28 - 30 April 2006, cilt.2

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Felsefesi

İşraki ve İbrani Düşünce, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, Ankara, ss.499534, 2017

İslam Felsefesi

Felsefi Ekollerin Teşekkülü, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, Ankara, ss.93-108, 2017

HİKMETÜ L İŞRÂKİŞRÂK FELSEFESİ

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2015

Hikmetü l İşrak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2015

DOĞU DAN BATI YADÜŞÜNCENİN SERÜVENİENDÜLÜS VE FELSEFENİN İŞRAKÎLİ LEŞMESİ Ğİ

İŞRAKİLİK VE SÜHREVERDİ’NİN İŞRAK FELSEFESİNİN KAYNAKLARI, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.935-974, 2015

İslam Felsefesi Tarihi I

İslam Düşüncesinde Felsefi Ekoller, Bayram Ali Çatinkaya, Editör, Grafiker, Ankara, ss.77-98, 2012

İslam Felsefesi Tarihi II

Doğu ve Aydınlanma Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, ss.155-186, 2012

1 BEKİRYAZICI Eyüp İslam Düşüncesi Ekolleri İhvan ı Safa İşrakilik İslam Düşüncesi Tarihi içinde ss 1 38 Erzurum 2012 2 BEKİRYAZICI Eyüp Endülüs te İslam Düşüncesi İslam Düşüncesi Tarihi içinde ss 1 22 Erzurum 2012

İslam Düşüncesi Ekolleri (İhvan-ı Safa-İşrakilik), Bekiryazıcı Eyup, Çetinkaya Bayram Ali, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011

Diğer Yayınlar

Editörden

Diğer, ss.9-10, 2019