Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK E-USULSÜZLÜK YAPMA DURUMLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Öğretmen Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019

Öğretmen Adaylarının Akademik E-Usulsüzlük Yapma Durumları ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.277

Ortaokul Öğrencilerinin Pozitif Değer Düzeyleri İle Okul İklimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2019

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

I. International Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies, Iğdır, Turkey, 6 - 08 November 2018

A Comparison of Teacher Educator Standards Between The United States And The Netherlands

6th International Congress on Curriculum and Instruction, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.951-954

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

The 27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1873-1882

Ortaokul öğrencilerinin okul bağlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.82

Ortaokul öğrencilerinin motivasyonları ile akademik öz yeterliklerinin incelenmesi

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.81

Ortaokul Öğrencilerinin Okul Bağlılığını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Investigation Of Attitudes Of Teacher Candidates Towards Scientific Research And Ethical Tendencies

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3196-3198

The Relationship Between Critical Thinking Tendencies And Problem Solving Skills Of Teacher Candidates

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3202-3204

Öğretmen eğitimcilerine ilişkin öğretmen adayı görüşlerinin incelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumları ile Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.36

Türkiye’de öğretmen eğitimcisi standartları üzerine bir inceleme

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.59-62

An Examination of Preservice Teachers Levels of Using Self Regulated Learning Strategies

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.726-728

An Examination of Standards for Teacher Educators in Turkey

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 27 - 31 October 2016, vol.1, pp.59-62

The effects of clinical practices on self-efficacy perceptions of pre-service teachers.

The Third International Congress On Curriculum And Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2016, pp.146-147

The Effects of Clinical Practices on Self Efficacy Perceptions of Pre Service Teacher

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.146-147

Değerler eğitimi araştırmaları üzerine bir inceleme: Değerler Eğitimi Dergisi örneği

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.1

Öğretmen adayı perspektifinden eleştirel pedagoji

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.343

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

7th International ComputerInstructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.163-164

Öğretmen adaylarının program geliştirme ve öğretim dersine ilişkin tutumları

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.252-254

Topluma hizmet uygulamaları dersinde yansıtıcı günlükler

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

An investigation on school counselor candidates' democratic tendencies

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.711-716 Sustainable Development identifier

İnsan hakları eğitiminde filmlerin kullanılması: Öğretmen eğitiminde bir eylem araştırması

I. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.322-324 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

3rd International Conferences On Educational Sciences (ices’xx11), Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 25 June 2011

Öğretmen adaylarının sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşleri

II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1

Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirmenin öğrenen başarısı ve tutumuna etkisi

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.1

Community service learning An approach supporting entrepreneurship democratic participation in teacher education

The Second International Congress Of Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.1069-1089

The effect of jigsaw technique on prospective teachers achievement

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

Books & Book Chapters

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kaya, H. İ., Korucuk, M., Editor, Vizetek, Ankara, pp.65-93, 2022

Öğretim Stratejileri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kozikoğlu, İshal, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.49-68, 2022

Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2021

Ölçmede Hata ve Güvenirlik

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Taşgın,Adnan, Editor, Vizetek Yayınları, Ankara, pp.29-36, 2021

Görsel Araştırma

in: Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitap, Ekici,Gülay, Editor, Vizetek Yayınları, Ankara, pp.613-640, 2021

Araştırmanın Pazarlanması Nitel Araştırma İçin Çıkarımlar

in: Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı, Ekici,Gülay, Editor, Vizetek Yayınları, Ankara, pp.329-347, 2021

Öz Düzenleyici Öğrenme

in: Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, Kozikoğlu,İshak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.159-176, 2020

Bitişiklik Kuramı

in: Eğitim Psikolojisi, Ekici,Gülay, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.393-409, 2020

Öğrenme Psikolojisi ile ilgili Temel Kavramlar

in: Eğitim Psikolojisi, Ekici,Gülay, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.299-325, 2020

Sosyal Bilişsel Öğrenme

in: Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar, Seçer,İsmail Ulaş,Sümeyye, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.139-162, 2020

Öğretimle İlgili Temel Kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven,Mehmet Arif Özerbaş, Editor, Pegem, Ankara, pp.2-31, 2018

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Mesleki Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, İşcan,Adem, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.87-105, 2018

Bir Eğitim ve Öğrenme Alanı Olarak Okul ve Sınıf

in: Eğitime Giriş, Özcan Demirel ve Zeki Kaya, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.403-426, 2018

Öğretme ve Mesleki Beceriler

in: Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Öğretir Özçelik Dilek,Tuğluk Mehmet Nur, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.219-243, 2018

Proje Tabanlı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme ve Kuantum Öğrenme

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Behçet Oral ve Taha Yazar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.433-468, 2017

Eğitimin Ekonomik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Gülay Ekici, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.285-310, 2017

Öğretim stratejileri

in: Öğretim İlke ve yöntemleri, A. Küçükoğlu, Editor, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.2-21, 2016

Yapılandırıcı Yaklaşım ve Öğretim Sürecinde Kullanımı

in: Öğretim İlke ve yöntemleri, A. Küçükoğlu, Editor, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.2-26, 2016

Other Publications