Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.6, no.4, pp.419-435, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL SILENCE IN THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON WORK ALIENATION: A PUBLIC UNIVERSITY EXAMPLE

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.80-111, 2021 (International Refereed University Journal)

Etik Liderlik, Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Çalışan Sesliliğine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, pp.37-56, 2020 (National Refreed University Journal)

Örgütsel Etik İklim ve Çalışan Sesliliği Davranışı Arasındaki İlişki: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü

Business and Economics Research Journal, vol.11, no.3, pp.875-889, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Profesyonel Etik Standartlar ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.603-629, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Örgütsel Sinizm ve Özdeşleşme Bağlamında Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Bağlanma ve Politik Davranış Algısına Etkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.83-108, 2019 (National Refreed University Journal)

Profesyonel Etik Standartlar, Kurumsal Sosyal SorumlulukAlgısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.2249-2263, 2018 (Other Refereed National Journals)

THE IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP ON MEMBER’S CREATIVITY AND CAREER SUCCESS: THEMEDIATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE

Research Journal of Business and Management, vol.5, pp.202-211, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.4, pp.375-398, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YENİLİĞE ETKİSİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN BİÇİMLENDİRİCİ ROLÜ

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, pp.426-453, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kişi Örgüt Uyumu Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi Ampirik Bir Çalışma

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.100-113, 2016 (Other Refereed National Journals)

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ÜZERİNE ETKİSİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.40-58, 2015 (Other Refereed National Journals)

Entrepreneurial Alertness in Turkey Human and Social Capital Perspectives

International Journal of Business and Social Research, vol.5, pp.34-51, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAPISAL ORGANİKLİK İLE ÖRGÜTSEL SİNDİRİCİ KAPASİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ KOBİLER ÜZERİNDE KEŞFEDİCİ BİR ÇALIŞMA

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.293-309, 2013 (Other Refereed National Journals)

GİRİŞİMSEL DÜŞÜNCEYİ ANLAMAK DÜŞÜNME TARZI VE RİSK TERCİHİNİN GİRİŞİMSEL ÖZYETKİNLİK VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLE İLİŞKİSİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, pp.143-159, 2013 (Other Refereed National Journals)

GİRİŞİMCİLİĞİN BAŞLANGICI OLARAK FIRSAT TANIMLAMA

İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.21, pp.9-31, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yönetici İletişim Tarzı ile Çalışanların İş Performansı İş Tatmini ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.3, pp.25-42, 2008 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerin Maddi Olmayan Kaynakları ve Çevresel Olumsuzluk Algıları ile Stratejik Yönelimleri Arasındaki İlişki

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.62, pp.203-225, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgüt İklimi ile Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.180-193, 2007 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel İmaj ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.231-241, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Teknolojilerinin Benimsenmesi İle Örgütsel Atiklik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.67-82, 2006 (Other Refereed National Journals)

İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.179-198, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İçsel Sosyal Sermayenin ve Etik Liderliğin Bilgi Paylaşma Üzerindeki Etkisi-Bir Araştırma

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 23 September 2020, pp.294-305

The Relationship of Leader’s Political Skill, Leader-Member Exchange And Ethical Leadership

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 20 December 2019, vol.3, pp.239-245

Obstacles to Learning and Knowledge Sharing in Organizations

The 17th International Strategic Conference: Information Technologies and Management, Riga, Latvia, 25 - 26 April 2019, pp.136-137

Etik Liderliğin Çalışan Sesliliğine Etkisinde Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Biçimlendirici Rolü

24. Ulusal Ergonomi Kongresi (Dijitalleşme ve Ergonomi), Erzurum, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.44

İŞ BECERİKLİLİĞİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE İLE İLİŞKİSİ: İMALAT İŞLETMESİ ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.3, pp.909-915

Algılanan Örgütsel Desteğin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlanmanın Aracı Rolü

2. International Congress on Economics and Business: New Economic Trends and Business Opportunities, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016

MODERATING ROLE OF EMPOWERMENT IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON INNOVATION

Academics World 25th International Conference, New York, United States Of America, 27 February 2016, pp.13-18

Antecedents of Knowledge Sharing among Service Employees

13th International Academic Conference, Antibes, Antibes, France, 15 - 18 September 2014, pp.142-153

Exploring the Relationship between Absorptive Capacity Structural Organicity and Environmental Hostility

International Interdisciplinary Conference, Venice, May 12-15 2013, VENEDİK, Italy, 12 - 15 May 2013, pp.297

Social Capital and Entrepreneurship A General Assessment on Turkey

International Conference of Entrepreneurship, Family Business and Innovation, 21 - 23 October 2010, pp.178-185

Books & Book Chapters

Yönetici Asistanlığı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2020

Management and Managers in Modern Organizations

in: Executive Assistantship, Doç. Dr. Canan Nur KARABEY, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.4-26, 2020

Information Resources and Second-hand Data, Modelling and Hypothesis, Sampling

in: Research Methods in Social Sciences, S. ÜNAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.91-131, 2019

Prosocial and Counterproductive (Devious) Behavior in Organizations, Conflict and Bargaining in Organizations

in: Organizational Behaviour, Ö. F. İŞCAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.235-277, 2019

Organizational İdentification

in: Behaviour in Working Life, A. KESER,G. YILMAZ,S. YÜRÜR, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.295-316, 2018

Örgütsel Özdeşleşme

in: Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, Aşkın KESER, Gözde YILMAZ, Senay YÜRÜR, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.295-316, 2018

Söz mü Altındır Sükut mu? Politik Davranış Algısı, Lider-Üye Etkileşimi ve Çalışan Sesliliği İlişkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-4, Fikret ÇANKAYA, Sabrina KAYIKÇI, Editor, Gece Kitaplığı, pp.487-506, 2018

Managing Crises Regarding Human Resources in Disasters

in: Human Resources Management in Disasters, Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.196-216, 2018

Knowledge Management Team and Leadership

in: Corporate Knowledge Management , Doç. Dr. Abdullah NARALAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.217-239, 2016

Competitive (Business Level) Strategies, Strategic Evaluation and Control

in: Strategic Management, A. NAKTİYOK, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.304-325, 2015

İşyerinde Dışlanma

İmaj Yayınevi, Ankara, 2014