Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeşil Muhasebe Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

18. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI, Turkey, 25 November 2021, pp.13-19

“Bağımsız Denetçi Görüşlerinin Yatırım Kararları Açısından Önemi: Yeni Bir Kesitsel Anomali Mi?”

VI. INTERNATIONAL SYMPOSUIM ON ACCOUNTING AND FINANCE- ISAF, Bursa, Turkey, 23 - 25 April 2021, pp.1

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTANEĞİTİM KAPSAMINDA MUHASEBE DERSLERİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (International Congress of Accounting and Finance Research –ICAFR2020), Zonguldak, Turkey, 23 October 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Pandemi Döneminde Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Kapsamında Muhasebe Derslerine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma

7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (International Congress of Accounting and Finance Research –ICAFR2020)’, 23 October 2020 Sustainable Development

Kurumsal Yönetim Endeksi İle Firma Etkinliği İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörü Analizi

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.18

Kurumsal Yönetim Endeksi İle Firma Etkinliği İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörü Analizi

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.18

FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

İHRACAT VE TEKNOLOJİYE ERİŞİMİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

IV.UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7 - 09 December 2018

MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK

IV. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi-UMTEB, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.1, pp.1022-1035

DIVIDEND PAYMENTS AND THE INFLUENCE OF DETERMINANT FACTORS: A STUDY ON BORSA ISTANBUL

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 October 2018

BOARD CHARACTERISTICS AND FIRM PERFORMANCE: A STUDY ON BIST

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 October 2018

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 October 2018

MÜHASİBAT UÇOTU TƏDRİSİNDƏ QEYMİFİKASİYA

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 October 2018

SEZGİSEL BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE ENERJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu-ısabmer, 3 - 05 May 2018

İÇ DENETİM ALANINDAKİ GELİŞMELERİN AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.160

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI

4. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİICAFR’xx17, Turkey, 13 - 17 December 2017, vol.4, pp.44

Bankacılık Sektöründe Finansal İstikrarın Belirlenmesi ve Bankacılık Türleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye Örneğ

ICAFR’17 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017, pp.30-31

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2010-2017 Dönemi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017

Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi

International Conference onEurasian Economies, 2017, 10 - 12 July 2017 Sustainable Development

Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2017, 10 - 12 July 2017 Sustainable Development

THE EFFECTS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON BIST

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, 3 - 05 July 2017

The Success on Cost Accounting Course of Students Registered to Open Education in Atatürk University

IV. International Symposium on Accounting and Finance, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.51-56 Sustainable Development

Liman İşletmelerinde Maliyetlerin Geleneksel Maliyetleme Sistemine Göre Hesaplanması

II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2016

TÜRKİYE RUSYA FEDERASYONU ARASINDA YAŞANAN UÇAK KRİZİNİN TRABZON LİMANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, 20 - 22 October 2016

Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi

III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013

Credit Rating Perception

International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013

Books & Book Chapters

FUTBOL KULÜPLERİNDE ÖZELLİKLİ KONULARA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI

in: MUHASEBE, FİNANS VE DENETİM ALANLARINDA KRİTİK YAKLAŞIMLAR, ASLAN, YAKUP, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.55-66, 2022

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE MUHASEBE UYGULAMALARINI ETKİLEYEN GÜNCEL TEKNOLOJİLER

in: MUHASEBE, FİNANS VE DENETİM ALANLARINDA KRİTİK YA, ASLAN, YAKUP, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.67-93, 2022

MUHASEBEDE BÜYÜK VERİ, VERİ ANALİZ UYGULAMALARI VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME

in: MUHASEBE ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELERE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR, KARABULUT ŞAHİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.167-182, 2021

BIST-Mali Endeksinde Ay Dönümü, Yıl Dönümü ve Ay içi Anomalilerinin İncelenmesi

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR.‰ͳ, Doç. Dr. Atilla ATİK, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.701-722, 2018

Türkiye’de Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Analizi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 2, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI,Doç Dr. Murat Cem DEMİR,Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS,Dr. Öğr. Üyesi Uğur Köksal ODABAŞ,Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.131-145, 2018 Sustainable Development

Stratejik Maliyet Yönetimi

Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000

Konsern (Holding) İşletmelerde Konsolide Finansal Tabloları Düzenleme İlkeleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Z. Fındıkoğlu Araştırma Merkezi, Erzurum, 1993