Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Ahmed Bakesir ve Şal Günü Adlı Piyesinin Tematik Açıdan İncelenmesi

SOBİDER, cilt.3, ss.129-141, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum dan Endülüs e Ebû Alî el Kâlî

BeyazŞehir, ss.52-57, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Arap Şairlerinde Lakap Geleneği

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.11-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.147-174, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasreddin Hoca ve Cuha fi s Sekafeti ş Şarkiyye

Bulletin of Faculti of arts-University of Alexandria; Mecelletu Kulliyeti’l-Âdâb-Câmi‘atu’l-İskenderiye, ss.561-571, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nikâdu l İltikâ fî Eş âri Kullun min Mehmed Âkif ve Ahmed Şevkî

Bulletin of Faculti of arts-University of Alexandria; Mecelletu Kulliyeti’l-Âdâb-Câmi‘atu’l-İskenderiye, ss.590-609, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurumlu Kadızâde Mehmed Efendi nin Kur ân a Dair Bir Risalesi

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.147-155, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebû Temmâm ın Şiirlerinde Bir Türk Komutan Afşin

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.91-101, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilde Cinsiyet Genus Kavramının Ontolojik Açıdan İncelenmesi

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.51-60, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nikadu t Telaki fi Eşari Ahmed Şevki ve Mehmed Akif

Tercemetu'ş-Şi'ri'l-Hadis, 16 - 17 Nisan 2007

Nasreddin Hoca ve Cuha fi s Sekafeti ş Şarkiyye

Tercemetu'l-Şi'ri'l-Hadis ve'l-Muasır fi'l-Adabi'ş-Şarkiyye, KAHİRE, Mısır, 18 Mayıs 2007

Erzurumlu Kadızade Mehmed Efendi ve Kur an a Dair Bir Risalesinin Tanıtımı

Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2006, ss.515-521

Kitap & Kitap Bölümleri

Şerhu Kasideti es Sultan Murad

Serhat Bilişim, Erzurum, 2016

Ebu Ali el Kali

Atatürk Üniversitesi Yayınları No:1111-Zafer Medya, Erzurum, 2015