Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Does altitude affect blood gases in hemodialysis patients?

HEMODIALYSIS INTERNATIONAL, vol.24, no.3, pp.323-329, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Role of Apelin 13 in Progression of Chronic Kidney Disease

IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES, vol.9, no.5, pp.369-373, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Polycystic Kidney Disease in a Patient Using Lithium Chronically

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.24, no.3, pp.213-216, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Acute renal failure associated with diphosphonic ACID (HEDP): A case report

AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE, vol.56, no.6, pp.720-723, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The relationship between iron deficiency anemia and lipid metabolism in premenopausal women

AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES, vol.334, no.5, pp.331-333, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Management of COVID-19 in 55 hemodialysis patients: Experience from Eastern Turkey

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.12, no.4, pp.438-442, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Are Elderly Donors Good Alternatives for Kidney Transplantation While Kidney Transplant Waiting Lists Are Widening?

The Egyptian Journal of Hospital Medicine, vol.83, no.1, pp.1101-1104, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlı Hastalarda COVID-19 İnfeksiyonu Prognozuna Etki Eden Durumlar

Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, vol.26, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Carotid intima-media thickness and related factors in chronic kidney disease

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.12, no.5, pp.558-562, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Different Induction Therapies on Graft Functions in Renal Transplantation

The Egyptian Journal of Hospital Medicine, vol.83, no.1, pp.1424-1428, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between Serum Sclerostin Levels and Carotid Intima Media Thickness in Predialysis Chronic Kidney Disease

The Egyptian Journal of Hospital Medicine, vol.84, pp.2090-2096, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The relationship between inflammation and hematological parameters in chronic kidney disease

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.12, no.5, pp.592-596, 2021 (Other Refereed National Journals)

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA SERUM URİK ASİT DÜZEYLERİ VE İLGİLİ FAKTÖRLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.73-78, 2020 (Other Refereed National Journals)

Factors Associated with Mortality in Patients with Decubitus Ulcers Treated with Negative Pressure Wound Therapy

Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, vol.24, no.4, pp.377-383, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Approach to DRESS Syndrome Associated with Allopurinol Use in a Geriatric Patient

European Journal of Geriatrics and Gerontology, vol.1, no.3, pp.107-111, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hepatitis C Prevalence in Hemodialysis Patients and the Results of New Antiviral Therapy

TURKISH JOURNAL OF NEPHROLOGY, vol.28, no.2, pp.103-108, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Role of Circulating Serum Apelin-13 Levels in Glomerulonephritis: A Pilot Study

Journal of Clinical Experimental Nephrology, vol.1, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spinningin Neden Olduğu Rabdomiyoliz Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu.

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, vol.6, no.6, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sekonder hiperparatiroidinin kemik komplikasyonları ve cerrahi tedavi: Olgu sunumu.

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, vol.8, no.4, pp.184-187, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beş yıllık perkütan böbrek biyopsilerimizin klinikopatolojik açıdan değerlendirilmesi.

Haydarpaşa Numune Medical Journal, vol.51, no.3, pp.94-99, 2011 (Other Refereed National Journals)

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarının ramazan ayı ve mevsim ile ilişkisi.

Haydarpaşa Numune Medical Journal, vol.51, no.2, pp.46-51, 2011 (Other Refereed National Journals)

Proton pompası kullanan hastalarda serum homosistein seviyesi artmış mıdır?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.9, no.3, pp.105-109, 2010 (Other Refereed National Journals)

Effect of Atorvastatin Therapy on IL-6, IL-10, TNF-∝ and TGF-β in Chronic Hemodialysis Patients

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.19, no.2, pp.88-93, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DAMAR GİRİŞ YOLU VE İNFLAMASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, Van, Turkey, 21 - 23 May 2021

HEMODİYALİZ HASTALARINDA COVİD 19 ENFEKSİYONU: KLİNİK ÖZELLİKLER VE SONUÇLAR

AEGEAN SUMMIT 2nd INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, İzmir, Turkey, 27 March - 28 February 2021

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA D VİTAMİNİ SEVİYELERİ İLE TİROİD HORMON SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Karadeniz 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi BLACK SEA SUMMIT 5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS, Rize, Turkey, 19 - 21 February 2021

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalığında Osteoporoz ve Etkili Faktörler

ANATOLIAN CONGRESSES5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020

Nadir Bir Olgu: Tübülointerstisyel Nefrit ve Üveit Sendromu

Akdeniz 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 17 - 18 October 2020

COVID-19 Yaşlı Hastalarda Prognoz Göstergesi Olarak Nötrofil-Lenfosit Oranı

Uluslararası Dünyayı Sarsan SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 29 - 30 September 2020

HEMODİYALİZ HASTALARININ ACİL SERVİSE BAŞVURU SIKLIĞI VE NEDENLERİ

CUMHURİYET ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 30 August 2020, vol.13

Yaşlı Bireylerde Osteoporoz Varlığı ve Osteoporoza YönelikFarkındalıkları

2.Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2019, pp.199-201

Approach to DRESS Syndrome Associated with Allopurinol Use in a Geriatric Patient

5.İlaç ve Tedavi Kongresi,1.Uluslararası İlaç ve Tedavi Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 2 - 06 October 2019, pp.529-530

BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU HALİNE GELEN CİVA ZEHİRLENMESİ VAKALARI

24. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi 1.Uluslararası Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Konya, Turkey, 25 May 2019

RAKIM FARKI - ERİTROPOETİN İHTİYACI İLİŞKİSİNE TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK: 3 ŞEHRİN KARŞILAŞTIRILMASI

8. Uluslararası Katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Sapanca, Turkey, 10 April 2019

Türkiye'de Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 01 May 2019

Sleeve Gastrektominin Ambulatuvar Kan Basıncı ve Proteinüri Üzerine Etkileri

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 May 2017

Son dönem böbrek yetmezliğinin nadir bir nedeni. Wegener granülomatözü.

18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Karboplatin Tedavisi Sonrası Gitelman Benzeri Sendrom Gelişen Olgu Sunumu

18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Peritonitlerin mevsimler ve havanın nem oranı ile ilişkisi.

18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Olgu sunumu: Henoch Schönlein nefriti.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24

Tip 2 diyabetes mellituslu hemodiyaliz hastalarında diyaliz yeterliliği ve inflamasyonla ilişkisi.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24

Akut böbrek yetmezliği ve ağır metabolik alkaloz ile seyredenpilor stenozu

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.23

Rabdomiyoliz: Olgu sunumu

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.23

Hematüri ile prezente olan primer Sjögren sendromu olgusu

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.23

Akut Böbrek Hasarında Gizlenen Gerçek: Multipl Miyelom

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresİ, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.22

Böbrek Biyopsi Sonuçlarımızın Klinikopatolojik Olarak Değerlendirilmesi

27. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2010

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Üriner Albümin Ekskresyonu ile Serum Bilirubin Düzeyleri Arasındaki İlişki

27. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2010

Kronik Hemodiyalizli Hastalarda Atorvastatin Tedavisinin IL-6, IL-10, TNF-alfa ve TGF-beta Üzerine Etkilerinin Araştırılması

26. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2009

Radyokontrast Nefropati Gelişiminde İnterlökin 18’in Prediktivitesi

26. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 November 2009

Bir Olgu: Nefrojenik Sistemik Fibrozis

25. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008

Pulmonorenal Sendrom Kliniği ile Başvuran 6 SLE Olgusu

10.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 May 2008

Ulcerative Colitis and Systemic Amyloidosis

10. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, Isfahan, Iran, 07 December 2007

Hemodiyaliz Sırasında Oluşabilecek Akut Hemodinamik Yan Etkilerin Önlenebilmesi İçin İdael Magnezyum Düzeyleri Ne Olmalıdır?

17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007

YAŞIN GLİKOZİLE HEMOGLOBİN A1C ÜZERİNE ETKİSİ

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 05 September 2007

The Relationship Between Iron Deficiency and Lipid Metabolism in Premenopausal Women

6. Congress of European Federation of Internal Medicine, Lizbon, Portugal, 23 May 2007

Hemolitik Üremik Sendromlu Bir Çocuğa Böbrek Nakli Sonrası Uygulanan Rapamycin'li İmmunsupresyon Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 5. Kongresi Transplantasyon 2006, İzmir, Turkey, 14 September 2006

Yüksek Doz Rapamycin İle İntihar Girşimi Sonrası Gelişen Nefrotoksisite ve Lenfödem: Olgu Sunumu

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 5. Kongresi Transplantasyon 2006, İzmir, Turkey, 14 - 17 September 2006

Aluminyum Toksisitesi Hemodiyaliz Hastalarında Güncel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor mu?

15. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

Endosulfan Zehirlenmesinde On-line Hemodiyafiltrasyon Tedavisi: Bir Olgu

22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 November 2005

Books & Book Chapters

Aletli Periton Diyalizi

in: Renal Replasman Tedavileri ’xxDerlemeler’xx, Güngör Özkan, Gök Oğuz Ebru, Derici Ülver, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.163-170, 2020

Diyabetik Nefropatili Hastaya Yaklaşım

in: VAKALARLA DİYABET, Prof. Dr. Ayşe Çarlıoğlu, Doç. Dr. Emin Murat Akbaş, Uzm. Dr. Emine Kartal Baykan, Editor, Akademsiyen Kitabevi, Ankara, pp.131-140, 2019

Akut Böbrek Hasranın Önlenmesi ve Böbreğin Korunması

in: Yoğun Bakım Hekimleri İçin Akut Nefroloji, Prof. Dr. Bülent Tokgöz, Doç.Dr. Özkan Güngör, Doç. Dr. İsmail Koçyiğit, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.141-152, 2019

Kronik Böbrek Hastalığı ve Beslenme

in: Dahili Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi, Can Özlü, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.223-234, 2019

Bebeklik, Çocukluk ve Ergenlik

in: BÖBREK HASTALIKLARINDA BESLENME, PROF.DR.ÜLVER DERİCİ, DOÇ.DR.ÖZKAN GÜNGÖR, DOÇ.DR. İSMAİL KOÇYİĞİT, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.421-470, 2018

Akut Böbrek Yetmezliği

in: BÖBREKFİZYOPATOLOJİSİ, Prof. Dr. Turgay Arınsoy, Doç. Dr. Özkan Güngör, Doç. Dr. İsmail Koçyiğit, Editor, Reaktif, pp.191-197, 2017

GLOMERÜLONEFRİTLERDE GENEL KLİNİK BULGULAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

in: GLOMERÜLONEFRİTLERDE TANI VE TEDAVİ, PROF.DR.BÜLENT ALTUN, PROF.DR.MAHMUT İLKER YILMAZ, DOÇ.DR.ÖZKAN GÜNGÖR, Editor, REAKTİF, pp.41-50, 2016