Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tarîkatlerin Doğuşu

EKEV Akademi Dergisi, vol.1, pp.97-106, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahmet Yesevî’nin Mirasını Anlama ve Aktarma Sorunu

İslam Düşüncesini Ana Merkezleri: Mâverâunneh, Turkey, 13 - 14 October 2018

Tasavvufi Düşünce Geleneği

Türk Ocakları Akademisi (Erzurum Şubesi) EĞİTİM PROGRAMI2016-2017 2. DÖNEM (Mart-Haziran), Erzurum, Turkey, 08 April 2017

Cultural Heritage of Silk Road and Central Asan Turkish Sufism Tradition As a Social Network

Procededings of Eurasian Silk Road Universities Consortium, Saarbrücken, Germany, 16 - 18 March 2014, pp.11-30

Eyüpte Medfun Bir Halvetî Sivâsî Şeyhi Sivâsî zâde Abdülbâkî Efendi

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2005, pp.314-321

Sivas tan Doğan Bir Şems i Ma nâ Sivasiyye Kolunun Bânisi Abdulmecîd Sivâsî

İlim ve Kültür Hayatında Sivasiler Ulusal Sempozyumu, Sivas, Turkey, 30 April - 01 May 2010, vol.1, pp.187-218

Sivasiyye Yolunun Bânîsi Abdülmecîd Sivâsî

İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyumu, Sivas, Turkey, 30 April - 01 May 2010

Erzurumlu Âşık Sümmânî nin Şiirlerinde Tasavvufî Neş’xxe

Türk İslam Düşünce Tarihinde Erzurum, Erzurum, Turkey, 26 - 28 April 2006, vol.2, pp.15-32

Pâdişah Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid i Sivâsî

Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 February 2004, vol.2, pp.15-35

XVII Yüzyıl da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi Abdülmecid Sivasi Hayatı Hizmet ve Misyonu

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 May 2004, pp.278-293

Books & Book Chapters

Hacı Bektâş-ı Velî

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2021

Cüneyd-i Bağdâdî'nin Örtük Hizmeti

in: Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri, Prof.Dr. İlyas Çelebi, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.467-478, 2020

Ahmet Yesevî’nin Mirasını Anlama ve Aktarma Sorunu

in: İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Mâverâünnehir, , Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.593-601, 2019

Türklerin Tarih Boyunca Kabul Ettikleri Dinler

in: Türk Kültürü Ve Medeniyeti Tarihi, Doç.Dr. Ersin Gürsoy, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2018

Türkistandan Anadolu’ya Taşınan Hikmet Süreği: Yolcu, Yol ve Yurt Hikayesi

in: Divan-ı Hikmet Sohbetleri, Zülfikar Güngör, Editor, Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme-Araştırma Dizisi Yayın No: 46, Ankara, pp.225-240, 2018

İslam Öncesi Türk Düşüncesi

in: Türk Düşünce Tarihi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, İstanbul, pp.33-51, 2018

Şemseddin Sivâsî ve Şemsî-Sivâsîler

in: Türk Düşünce Tarihi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.399-416, 2018

Onyedinci Yüzyıl İstanbul’unda Dinî Algılarda Tasfiye Hareketi ”Kadızadeliler-Sivâsîler Tartışması

in: Türk Düşünce Tarihi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.417-437, 2018

Tasavvufi Ahlak Ve Tasavvufi Ahlaka Göre İslam Ahlak Esasları

in: İslam Ahlak Esasları, Prof.Dr. Cengiz Gündoğdu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-31, 2018

Osmanlı’da Dini Politik Bir Yaklaşım Olarak Cami Kürsülerinin Araçsallaştırılması: Kadızade Sivasi Örneği

in: Dini Gruplar, Siyaset ve Bürokrasi, Kemal Ataman, İsmail Güler, Vejdi Bilgin, Editor, Emin Yayınları, Bursa, pp.19-63, 2017

Hacı Bektâş Veli

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.363-398, 2015

Şemsî-Sivâsî

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, insan yayınları, İstanbul, pp.381-714, 2015

Tez Yazım Kılavuzu

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Erzurum, 2014

Gülşen-i Râz

İlk Harf Yayınları, İstanbul, 2011

Hacı Bektaş-ı Veli

in: Anadolu da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Doç.Dr. Halil İbrahim Bulut, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.251-265, 2010

Gülşen-i Râz Şerhi

Ataç Yayınları, İstanbul, 2006

Episodes in the Encyclopedia

MEYÂDÎNÜ'L-FÜRSÂN/LÜGAT-I MESNEVÎ (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021 Sustainable Development

NASÎHAT-NÂME (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

TEFSÎR-İ SÛRE-İ FÂTİHA (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

BİDÂ’ATÜ’L-VÂ'İZÎN (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

UDDETÜ'L-MÜSTA'İDDîN (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

KASÎDE FÎ MEDHİ'N-NEBÎ ALEYHİ'S-SELÂM (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

LETÂ'İFÜ'L-EZHÂR VE LEZÂ'İZÜ'L-ESMÂR (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

ŞERH-İ KASÎDE-İ MÎMİYYE (ŞEYHÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

Mİ'YÂRU'T-TARÎK (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı , pp.1, 2021

MÜŞKİLÂT-I MESNEVÎ (ŞEYHÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

DÜRER-İ AKÂ'İD VE GURER-İ KÜLLÎ SÂ'İKÎN VE KÂ'İD (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , pp.1, 2021 Sustainable Development

MİSKÂLU'L-KULÛB (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

KAZA VE KADER RİSÂLESİ (ŞEYHÎ, ABDÜLMECÎD SİVÂSÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı , pp.1, 2021

FİRAVUN'UN ÎMÂNINA DÂ'İR RİSÂLE (ŞEYHÎ, ABDÜLMECİD SİVÂSÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

ŞERH-İ MESNEVÎ-Yİ ŞERÎF (ŞEYHÎ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.1, 2021

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.286-287, 2009