Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Attitudes towards telecommuting: the Turkish case

JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY, vol.20, no.1, pp.52-63, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Stratejik Liderlik İle Yenilik Yönetimi Arasındaki İlişki

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.153-172, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin İş Motivasyonu Davranışlarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.9, pp.73-90, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISI BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN PSİKOLOJİK SAHİPLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

International Journal of Social Humanities Sciences, vol.6, no.45, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Presenteizm (İşte Sözde Var Olma) Davranışlarının İşe Yabancılaşmalarına Etkisi: Bir Kamu Kurumu Örneği

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.379-402, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Liderlik Tarzlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkileri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, no.1, pp.65-85, 2018 (Other Refereed National Journals)

Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.31, pp.435-453, 2018 (Other Refereed National Journals)

Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Güvenin, Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi

The Journal of Academic Social Science, vol.5, pp.414-434, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dönüştürücü Liderlik İle İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Algılanan Etik İklimin Aracı Rolü

MANAS Journal of Social Studies, vol.6, no.4, pp.399-428, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girişimcilik Özelliklerinin Karar Vermede Stratejik Düşünceye Etkileri

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, vol.1, no.4, pp.53-61, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vizyoner Liderlik Davranışlarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına ve Adalet Algılarına Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.1021-1032, 2016 (Other Refereed National Journals)

MENTORLUK VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ÖZ YETERLİLİKALGISINA ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.1-15, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mentorluk ve Psikolojik Güçlendirmenin Öz Yeterlilik Algısına Etkisi

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.21, no.1, pp.1-15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girşimcilik Özelliklerinin Karar Vermede Stratejik Düşünceye Etkileri

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, vol.1, pp.53-61, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Örgüte Olan Bağlılıklarında Bir Öncül Olarak Örgütsel Öğrenmenin Rolü

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.7, pp.19-38, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, pp.443-462, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Tu kenmişlik ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.7-30, 2010 (National Refreed University Journal)

Örgütsel Adalet İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.195-216, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.213, 2009 (Other Refereed National Journals)

İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, pp.239-264, 2008 (Other Refereed National Journals)

Örgüt İklimi ile Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.180-193, 2007 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel İmaj ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.231-241, 2007 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel İmaj ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.231, 2007 (Other Refereed National Journals)

Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, pp.119-136, 2007 (Other Refereed National Journals)

Örgüt İklimiyle Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki

Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.180, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Teknolojilerinin Benimsenmesi İle Örgütsel Atiklik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.67-82, 2006 (Other Refereed National Journals)

Insight of Transformational Leadership for Global Business An Application Among Large Scala Organizations of Turkey

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, pp.279-300, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bireysel ve İş Ortamına İlişkin Faktörler Açısından iş Doyumu

Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.5, pp.55, 2005 (Other Refereed National Journals)

Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Siyasetin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Dergisi, vol.60, pp.149-171, 2005 (Other Refereed National Journals)

Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Dergisi, vol.59, pp.181-201, 2004 (Other Refereed National Journals)

Örgütlerde Farklı Karar Verme Modelleri ve Yöneticilerin Performans Değerlendirme Kriterleri İle Bireysel Karar Verme Süreçleri Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.18, pp.287-306, 2004 (Other Refereed National Journals)

İşgörenlerin Evden Çalışmaya İlişkin Tutumları Bireysel Özellikler ve İş Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.53-72, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışanların Presenteizm (İşte Sözde Var Olma) Davranışlarının İşe Yabancılaşmalarına Etkisi: Bir Kamu Kurumu Örneği

UMTEB - 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.6, pp.3881-3894

Yüksek Performanslı Çalışma Sisteminin Öz Yeterliliğe Etkisinde Kişi İş Uyumunun Aracı Etkisi

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.1180-1184

Psikolojik İklimin Yabancılaşmaya Etkisinde Birey Örgüt Uyumu Fark Yaratır mı

3.Örgütsel Davranış Kongresi, Turkey, 6 - 07 November 2015, pp.342-346

Temel Yetenek Olarak İşgücü Atikliği Bilgi Yönetimi Altyapısı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, pp.84-87

Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.491-508

Anominin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Ahlaksızlık Davranışlarına Etkileri

1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 February 2003, pp.111-122

Books & Book Chapters

Organizational İdentification

in: Behaviour in Working Life, A. KESER,G. YILMAZ,S. YÜRÜR, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.295-316, 2018

Örgütsel Özdeşleşme

in: Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, Aşkın KESER, Gözde YILMAZ, Senay YÜRÜR, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.295-316, 2018

Yönetici Asistanının Çatışma Yönetimi ve Müzakere Becerisi

in: Yönetici Asistanlığı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

Toplantı Yönetimi Süreci

in: Zaman ve Toplantı Yönetimi, Timuroğlu, Kürşat, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

Yönetici Asistanlığında Güç ve Örgütsel Politika

in: Yönetici Asistanlığı, Karabey, Canan Nur, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

Zaman Yönetimi Süreci

in: Zaman ve Toplantı Yönetimi, Timuroğlu, Kürşat, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

Bürolarda İş Analizi

in: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Yücel İlhami, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Uluslararası İşletme ve Pazarlama

in: Çağdaş İşletme, Yalçın, Azmi, Editor, Nobel, 2016

Son Yılların En Zorluklarla Dolu Ekonomisi

in: Çağdaş İşletme, Yalçın, Azmi, Editor, Nobel, 2016

Bürolarda Performans Değerleme

in: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Yücel İlhami, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016