Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LAFFER EĞRİSİ HİPOTEZİ:EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM

VERGİ RAPORU DERGİSİ, ss.237-249, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Ekonomisi Açısından Benoit Hipotezinin Testi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.823-839, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Belirleyiciliği: Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.1495-1514, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bütçenin Mahiyeti ve 2002 Sonrası Merkezi Yönetim Bütçesinin Mali Disiplin Ekseninde İncelenmesi

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.147-155, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYITDIŞI EKONOMİNİN DİNAMİKLERİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME

Vergi Raporu, ss.53-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VERGİ-HARCAMA ETKİLEŞİMİ: MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ ÜZERİNE BİR DENEME

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.254-278, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Average Tax Rates on Long-Run Economic Growth in Turkey

Acta Universitatis Danubius, OEconomica, cilt.14, ss.286-298, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5018 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.493-505, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Borçlanma, Enflasyon veEkonomik Büyüme: Türkiye içinEkonometrik Bir Uygulama (1980-2014)

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, cilt.54, ss.47-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKONOMİDE PARTİZAN ETKİLER

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomide Partizan Etkiler

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.48, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Harcamalarının Türkiye de Bazı Makro Ekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi

Maliye Finans Yazıları, ss.169-213, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEÇİM ÇEVRİMLERİ TEORİLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI

kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.397-420, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özelleştirme Gelirlerinin Bütçe Açıkları ve Kamu Borç Stokuna Etkisi Ampirik Bir Yaklaşım

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede Koalisyon Hükümetleri Döneminde Bütçe Performansı Ampirik Bir Uygulama 1980 2014

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi, ss.75-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ GELİŞİMİ (DÖNEMSEL BİR ANALİZ 1980-2011)

Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.9-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Gelirleri Ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Dış Borçlanma Büyüme ve Enflasyon İlişkisi VAR Yaklaşımı 1980 2013

Hacettepe İİBF Dergisi, cilt.33, ss.1-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Harcamaları Bileşenleri İle İşsizlik Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.1, ss.55-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Dış Borçlanma Büyüme ve Enflasyon İlişkisi VAR Yaklaşımı 1980 2013

Hacettepe İİBF Dergisi, cilt.33, ss.1-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fisher Etkisi Türkiye Ekonomisi İçin Geçerli mi Bir Zaman Serisi Analizi

Verimlilik Dergisi, ss.45-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Tasnif Esasında Türkiye de Kamu Harcamaları

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.107-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Tasnif Esasında Türkiye de Kamu Harcamaları

anemon, cilt.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Harcamaları Bileşenleri İle İşsizlik Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Gazi Journal of Economics and Business Gazi İktisat ve İşletme, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE KOALİSYON HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDEBÜTÇE PERFORMANSI AMPİRİK BİR UYGULAMA 1980 2014

Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.75-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine BirUygulama

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.8, ss.97-116, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkiz Açık Hipotezi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980-2012)

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.17-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE KAMU KESİMİ AÇIKLARININ NEDENLERİ VE FİYATLARGENEL DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.91-111, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de 1970-2011 Yılları Arasında Oluşan Ekonomik Ve Siyasi Gelişmelerin Seyri

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, cilt.35, ss.1-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE İŞSİZLİK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN AMPİRİK BİR ANALİZ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1-18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1950 1960 Arası Türkiye de Uygulanan Sosyo Ekonomik Politikalar

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNEETKİSİ 1980 2008 AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.25, ss.75-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Dolaysız Vergilerin Tasarruf Dağılımı ve Miktarı Üzerindeki Etkisi

İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, Karış Çğdem, Gözen Çağrı, Editör, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, ss.263-291, 2019