Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

SPIRITUAL LEADERSHIP AND QUALITY OF WORKPLACE RELATIONSHIPS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.2, pp.720-748, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Aşçıların Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Kars İlinde Bir Araştırma

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.4, no.1, pp.85-99, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Organizational Support on Quality ofWork Life within the Scope of Psychological Empowerment

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-OPUS, vol.13, no.19, pp.1528-1551, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel İletişimin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Yöneticiye Güven Algısının Aracı Rolü

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, vol.142, pp.443-464, 2019 (Other Refereed National Journals)

Etik İklimin İş Tatmini ve İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.57-71, 2018 (Other Refereed National Journals)

Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Güven Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.79, pp.259-276, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Mediating Role of Organizational Support in The Effect of Transformational Leadership on Employee Empowerment

Polish Journal of Management Studies, vol.16, no.1, pp.292-303, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi Effects of Burnout Levels on Entrepreneurial Intentions

Journal of Business Research - Turk, vol.8, no.4, pp.15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Comparison of Emphatic Tendencies of the Management Department Students

Journal of International Education and Leadership, vol.5, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Örgüte Olan Bağlılıklarında Bir Öncül Olarak Örgütsel Öğrenmenin Rolü

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.7, pp.19-38, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of The Entrepreneurship Level of The University Students at The Sports Management Departments

The Online Journal of Recreation and Sport-TOJRAS, vol.3, no.2, pp.6-13, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nepotizmin İşgören Devir Hızı Üzerine Etkisi

III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019, pp.755-765

Personel Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme ve Bireysel Yaratıcılık Üzerine Etkisi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 26 - 27 April 2019

Etkileşimci Liderlik ile Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki

Al -Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2 - 05 May 2019

Psikolojik Güçlendirme Bağlamında Örgütsel Desteğin İş Yaşam Kalitesine Etkisi

Al -Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019

Literature Review on Production Management

5th International Conference on Business and Economics Studies New York, USA, 12 - 15 October 2018, pp.165-171

Literature Review on Human Resources Management

5th International Conference on Business and Economics Studies New York, USA, 12 - 15 October 2018, pp.172-182 Sustainable Development identifier identifier

Yerel Halkın Turizm Algısı ve Turizme Katılımı: Sarıkamış Örneği

The First International Congress on Future of Tourism Innovation Entrepreneurship and Sustainability, 28 - 30 September 2017, pp.543-553

The Comparison of Emphatic Tendencies of the Management Department Students

INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE PROCEEDINGS, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 16 - 19 April 2015

Role of Allocative and Operative Justice in Emotional Exhaustion and Desensitization Level of The Academists

ICIS 2015 San Antonio International Conference of Interdisciplinary Studies Conference, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 16 - 19 April 2015, pp.668-684

Books & Book Chapters

Örgütsel Stres

in: Örgütsel Davranış Karanlık Taraf, Erol Evrim,Aypay Ahmet, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.149-167, 2022

İŞ YERİ ARKADAŞLIĞI (WORKPLACE FRIENDSHIP)

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA POZİTİF BAKIŞ, Mesut Soyalın,Mustafa Babadağ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.200-224, 2021

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemlerinin Rolü

in: DİJİTAL ÇAĞ ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Erdoğan KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.27-43, 2021

Sağlık İşletmelerinde Sürdürülebilir Stratejik Kalite Yönetimi

in: Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi, Doç.Dr. Zafer AYKANAT, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.190-201, 2020

Strategic Leadership

in: LİDERLİK TARZLARI - Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, H.Tezcan UYSAL,Cenk Aksoy,Fatma Yilmaz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.165-177, 2020

Arşivlerde Ayıklama ve İmha İşlemleri

in: Dosya ve Arşivleme, Atatürk Üniversitesi AÖF, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-30, 2019

Örgütsel Muhalefet

in: Örgütsel Davranış Düzleminde Güncel Kavramlar, Karabey Canan Nur, Kerse Gökhan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.167-193, 2019

Örgütsel Sessizlik

in: Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış, Kaygın Erdoğan, Kosa Gözde, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.281-298, 2019

Performans Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki

in: İşletmelerde Performans Yönetimi, Atatürk Üniversitesi AÖF, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-29, 2018

Performans Yönetimi ve Örgüt İklimi Arasındaki İlişki

in: İşletmelerde Performans Yönetimi, Atatürk Üniversitesi AÖF, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-29, 2018

Yönetici Asistanının Kişisel ve Mesleki Özellikleri

in: Yönetici Asistanlığı, Canan Nur Karabey, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-31, 2017

Toplantılarda Karar Alma Süreci

in: Zaman ve Toplantı Yönetimi , Atatürk Üniversitesi AÖF, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-20, 2017

Güvenlik Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Güvenlik Yönetimi, Atatürk Üniversitesi AÖF, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Erzurum, pp.1-30, 2017

Human Resources Management

in: İşletme Bilimlerine Giriş, Serkan NAKTİYOK, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.59-78, 2016

Production management

in: İşletme Bilimlerine Giriş, Serkan NAKTİYOK, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.123-135, 2016