Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve İş Disiplininin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: Erzurum Örneği

Turkish Studies-Social Sciences, vol.15, no.1, pp.169-186, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Taklit Ürün Satın Alma Niyetini EtkileyenFaktörlerin Belirlenmesi: Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.9, no.2, pp.209-229, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belirsizlik ve Tedarik Zinciri Riski: Risk Azaltımında Tedarik Zinciri Esnekliğinin Aracı Rolü

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.34, no.3, pp.1045-1064, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Improvement Setup Time By Using SMED And5S (An Application In SME)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC TECHNOLOGY RESEARCH, vol.9, no.1, pp.3043-3047, 2020 (International Refereed University Journal)

Tedarik Zinciri Koordinasyonu Ve Yenilikçilik: Sosyal Etkilenme ve Öğrenme Yaklaşımı

Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.11, no.21, pp.64-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Lojistik Strateji, Lojistik Entegrasyon ve Örgütsel Çevrenin Firma Rekabetçiliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye ve Kirgizistan

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.4, no.33, pp.1299-1317, 2019 (Other Refereed National Journals)

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Akademisyenlerin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1707-1736, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medyanın Firma Performansı Üzerindeki Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.2237-2247, 2018 (Other Refereed National Journals)

A Value Stream Mapping Implementation: A Case Of Textıle Industry

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.32, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Kontrol YöntemlerininUygulanabilirliği

The İnternational New Issues İn Social Sciences, vol.5, pp.385-400, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.27, pp.437-449, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effect of Cooperatıon of the Production Logistic and Marketing Departments on Performance of the Enterprise Erzurum Organized Industrial Zone Implementatıon

International Journal of Economics,Commerce and management, vol.4, no.5, pp.164-175, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparative Assesment of Facility Location Problem via fuzzy TOPSIS and fuzzy VIKOR

International Journal of Business and Social Research, vol.5, pp.49-61, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kolluk kuvvetlerinin hizmet üretim Etkinliğinin artırılmasına yönelik bir model önerisi bütünleşik araç atama modeli

The Journal of Academic Social science studies, pp.463-483, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

F Klavye ile Q Klavyenin Ergonomik Açıdan Karşılaştırılması ve Erzurum Adliyesi Uygulaması

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.22, pp.169-186, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

The International New Issues in social sciences, vol.1, pp.45-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İmalatçı KOBİ lerin Çeviklik Açısından İncelenmesi Erzurum ili Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF dergisi, vol.1, pp.169-181, 2014 (Other Refereed National Journals)

UYAP Bilişim Sisteminin Türk Yargi Sisteminde Kullanilmasının Toplam Kalite Yönetimi Açisindan Değerlendirilmesi

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, vol.4, pp.63-79, 2014 (Other Refereed National Journals)

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİNİN TÜRK YARGI SİSTEMİNDE KULLANILMASININ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.7, pp.63-78, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ecza Depolarında Ücret Yönetimi

Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.2, no.5, pp.48-63, 2013 (Other Refereed National Journals)

An Investigation of Working Conditions Occupational Diseases and Ergonomics in Jet Oltu Stone Processors Operating In Erzurum

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research ın Business, vol.5, pp.413-421, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum İlinde Faaliyet Gösteren Bayan ve Erkek Kuaförlerinin Ergonomik Çalışma Koşulları Mesleki Rahatsızlıklar ve İş Memnuniyeti Yönünden İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.345-358, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kütüphanelerde Hizmet Kalitesi Ölçümü Atatürk Üniversitesi Merkezi Kütüphanesi nde Bir Uygulama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF dergisi, vol.0, pp.11-24, 2013 (Other Refereed National Journals)

ECZA DEPOLARINDA ÜCRET YÖNETİMİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.48-63, 2013 (Other Refereed National Journals)

Improving Stock Management in Healthcares to Increase Efficiency

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.89-101, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optimizing Batch Size in a Flow Oriented Synchronized Production

International Journal of Business and Management, vol.6, pp.242-253, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ilıca Şeker Fabrikası Çalışanlarının İş Memnuniyeti Ergonomik Çalışma Koşulları ve İş Stresi Yönünden İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, pp.51-60, 2011 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.76-89, 2011 (National Refreed University Journal)

Sağlık Sektöründe Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.13, pp.459-478, 2010 (Other Refereed National Journals)

Otomobil Sektöründe Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi,, vol.1, pp.259-272, 2010 (Other Refereed National Journals)

Üretim Planlama ve İş Yükleme Metotları

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, vol.4, pp.43-67, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüketicilerin Algılanan Web Sitesi Hizmet Kalitesinin E- Sadakat Üzerindeki Etkisi: Atatürk Üniversitesi Örneği

Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1438-1454

Bilgi Yönetim Sistem Uygulamasının Turizm Sektöründeki Faydaları

3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 26 - 28 September 2019

TKY Uygulamasındaki Kritik Başarı Faktörlerinin KOBİ’lerin Performansı Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 26 - 28 September 2019, pp.366-377

ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERİN TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ: ERZURUM İLİNDE BİR UYGULAMA

IV. INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGNTRADE AND LOGISTICS CONGRESS, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.575-584 Sustainable Development

Üretim Yapan İşletmelerin Tedarik Zinciri Stratejileri: Erzurum İlinde Bir Uygulama,

IV.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 7 - 08 September 2018 Sustainable Development

Improvming Production Process By Value Stream Mapping Technique (Case Study:Anadolu Multi Spindle Cnc Machining Co.),

III.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19 - 21 October 2017

Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Kontrol Yöntemlerinin Uygulanabilirliği

III. Kafkasya Orta-Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19 - 21 October 2017

Measuring of Lean Production System Level Case Study Motorsazan Company

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.613-619

Tedarik Zinciri Yönetiminde Lojistiğin Rolü Bir Uygulama

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.619-623 Sustainable Development

Lojistikte Sürdürülebilirlik ve Yeşil Liman Kavramları

IV .Ulusal lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.77-83 Sustainable Development

A Research of Various Work Variables on Pharmacists Operating ın Service Industry The Province of Erzurum Sample

International Instıtute of Social and Economic Sciences 13th Academic Conference, Antibes, France, 15 - 18 September 2014, pp.91-99

Erzurum da Faaliyet Gösteren KOBİ lerin İleri Üretim Teknolojilerini Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi

14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.17-24

BAHP yöntemi shannon antropy e dayalı redüktör seçimi

13.ÜRETİM ARAŞYTIRMALARI SEMPOZYUMU, 23 - 25 October 2013

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Bahp Yöntemi ve Shannon Entropy ye Dayalı Topsis Yöntemi İle Redüktör seçimi

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 - 27 September 2013, vol.1, pp.24-33

Books & Book Chapters

Müşteri ilişkileri yönetimi ve E-ticaret

in: Müşteri İlişkileri, Naci İspir, Editor, Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakiltesi yayınları, 2017

Yalın üretim ve dosyalama

in: Dosyalama ve Arşivleme kitabı, S.Börteçine Avcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Yalın ve Tam Zamanında Üretim Sistemleri

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Üretim Yönetimi kitabı, Ş.Armağan Tarım, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2014

Expert Reports