Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bireysel Kredi Ürünlerinin “Banka Müşterisi Modeli” Ne Katkısı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.23, ss.1191-1209, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Bankacılık Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama

International Journal of Economics and Administrative Studies, ss.553-564, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomide Partizan Etkiler

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.48, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKONOMİDE PARTİZAN ETKİLER

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmalat Sanayi Bakımından Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.57-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Dış Borçlanma Büyüme ve Enflasyon İlişkisi VAR Yaklaşımı 1980 2013

Hacettepe İİBF Dergisi, cilt.33, ss.1-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Dış Borçlanma Büyüme ve Enflasyon İlişkisi VAR Yaklaşımı 1980 2013

Hacettepe İİBF Dergisi, cilt.33, ss.1-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic Growth CO2 Emissions and Energy Consumption The Turkish Case

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.4, ss.484, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Telekominikasyon Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.49, ss.43-57, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicinin Korunmasında Tüketici Bilinç Düzeyinin Önemi Hane Halkları Üzerine Bir Uygulama

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Harcama İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.11, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Causality Relationship between Energy Consumption and Economic Growth The Case of Turkey

Enerji, Piyasası Düzenleme Dergisi (EPDK), cilt.1, ss.101-120, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.197-203, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi 1970 2007

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.197-203, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of Tourism on Economic Growth The Case of Turkey

Journal of Tourism: An International Research Journal on Travel and Tourism, cilt.9, ss.47-71, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Şikayet Düşüncesini Etkileyen Faktörler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.63, ss.1-19, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1-25, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişi Başına Düşen GSYİH Değerlerine Göre Türkiye deki Coğrafi Bölgelerin ve GSYİH yı Oluşturan Sektörlerin Kümelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.311-334, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehirlerarası Ulaşım Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.345-355, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum İlinde Otogaz Talebine Etki Eden Faktörlerin Analizi

EKEV Akademi Dergisi, cilt.10, ss.311-322, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini

İktisat, İşletme ve Finans, cilt.19, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kablolu Televizyon Abonelik Olasılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniv. İİB Dergisi, cilt.17, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Elektrik Enerjisi Ekonometrik Talep Analizi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.17, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk imalat sanayiinde faktör ikamesi, teknolojik gelişme ve ölçeğe göre getiri: Yeni CES üretim fonksiyonu yaklaşımı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, cilt.16, ss.75-85, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Şehirlerarası yolcu Taşımacılığı TalepAnalizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İktisadi Sürecin Öngörüsü

Dokuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi, cilt.16, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.1051-1056

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.1051-1056 Creative Commons License

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.1047-1050 Creative Commons License

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.1047-1050

Meslek Yüksekokullarının Gelir ve Harcama Kalıpları: Atatürk Üniversitesi Narman MYO Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

İSABMER (Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları) Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Inequality and development: An OECD examination

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017, ss.298

Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatiom Games Experiments

8. International Conference of Euroasian Economies, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2017, ss.33-38

POLİTİK İSTİKRARSIZLIK BAĞLAMINDA YATIRIM HARCAMALARI BÜTÇE AÇIKLARI VE YOLSUZLUKLAR EKONOMETRİK BİRYAKLAŞIM

17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 2 - 04 Haziran 2016

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN BRICTS: THE ROLE OF TOURISM

14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.59-65

Kitap & Kitap Bölümleri