Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Turkish version of the childbirth perception scale: Reliability and validity study

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.56, no.1, pp.28-36, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of pain, stress, and cortisol during labor on breastfeeding success

DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY, vol.61, no.7, pp.979-987, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The Effect of Pain, Stress, and Cortisol During Labor on Breastfeeding Success

DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY, vol.2019, pp.1-9, 2019 (Journal Indexed in SCI)

Oral Glucose and Listening to Lullaby to Decrease Pain in Preterm Infants Supported with NCPAP: A Randomized Controlled Trial.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol.20, no.1, pp.54-61, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

A Sectional Study: The Relationship between Perceived Social Support and Depression in Turkish Infertile Women.

International journal of fertility & sterility, vol.8, pp.303-14, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Midwifery education in Turkey Obrazovanje Primalja U Turskoj

Collegium Antropologicum, vol.36, no.4, pp.1453-1456, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Turkish Nursing Students' Attitudes About Patients Living With HIV/AIDS

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.30, no.4, pp.433-439, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Midwifery Education in Turkey

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.36, no.4, pp.1453-1456, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Effect of aromatherapy massage on dysmenorrhea in Turkish students.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol.13, pp.236-40, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Midwifery Education in Turkey

Collegium Antropologicum, vol.36, no.4, pp.1453-1456, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

LABOUR PAIN AND THE DEVELOPMENT OF MOTHER-INFANT INTERACTION IN TURKISH MOTHERS

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, no.3, pp.704-708, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.43-51, 2022 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Comparison of Attitudes of Students in Different Fields towards Lesbians and Gays

Journal of Sociology and Social Work, vol.9, no.1, pp.37-42, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Women’s Satisfaction Levels to Care in Postpartum Period

EAS Journal of Nursing and Midwifery, vol.3, no.1, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lohusaların Doğum Şekline Göre Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılması

Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.4, pp.781-793, 2021 (Other Refereed National Journals)

X ve Y Kuşağındaki Ebelerin Mesleki Bağlılıklarının Karşılaştırılması.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, vol.8, no.1, pp.77-85, 2021 (Other Refereed National Journals)

Evli Kadınların Aile Planlaması Tutum Ve Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.4, pp.743-750, 2021 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Women's Beliefs Regarding Hot Flashes Based on Their Type of Menopause.

International Journal of Clinical Obstetrics and Gynaecology, vol.5, no.2, pp.161-165, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Menopozal Semptomlar ve Etkileyen Faktörler: Türk Kadınları Örneği.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.341-349, 2021 (Other Refereed National Journals)

Covid-19 Sürecinde Çevrim İçi Ders Alan Ebelik Öğrencilerinin Stres ve Çevrim İçi Öğrenme Ortamı Algıları

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.833-841, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The effect of coping methods in reducing anxiety among girls with premenstrual syndrome.

Journal of Research in Psychopathology., vol.1, no.2, pp.32-36, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE'DE KADINLARIN RUHSAL DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ KESİTSEL ÇALIŞMA

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.178-188, 2020 (Other Refereed National Journals)

ALGILANAN DOĞUM KORKUSUNUN PRENATAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.29, no.3, pp.180-185, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET İMGESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.72, pp.1120-1130, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Gebelerin Gebeliği İsteme Durumuna Göre Aleksitimik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.17, no.3, pp.453-457, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Reliability and Validity of The Cyberchondria Severity Scale for the Turkish Students

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.49, no.1, pp.430-450, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Doğum Korkusunun Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Arch Health Sci Res, vol.7, no.2, pp.137-148, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

KADINLARDA EVLİLİK UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNBELİRLENMESİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.82-90, 2020 (National Refreed University Journal)

Cinsellikle İlgili Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin Cinsel Sağlik Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.11-21, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Does the pregnancy intendedness affect subjective happiness?

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.11, no.2, pp.88-97, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Gebeliğin istenme durumu öznel mutluluğu etkiler mi?

Psikyatri hemşireliği dergisi, vol.11, no.2, pp.88-97, 2020 (Other Refereed National Journals)

A Comparison of Nomophobia and Social Anxiety Levels of University Students.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.701-705, 2020 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi ve Sosyal Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Doğum Şekli: Doğum Sonu Konfor ve Doğumdan Memnuniyet Düzeylerini Etkiler mi?

? İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.3, pp.547-565, 2020 (Other Refereed National Journals)

Emotional closeness in neonatal intensive care units: A qualitative study

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.11, no.4, pp.261-267, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.17, no.4, pp.550-561, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Duygusal Yakınlık: Kalitatif Bir Çalışma.

Psikyatri Hemşireliği Derğisi, vol.11, no.4, pp.261-267, 2020 (Other Refereed National Journals)

DETERMINATION OF THE PERCEPTIONS OF WOMEN GIVING VAGINAL BIRTHS ABOUT SUPPORTIVE CARE IN LABOR

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.76-80, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

FAMILY-CENTERED CARE IN OBSTETRY

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.71-75, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.35-42, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OBEZ GEBELERE KARŞI ÖN YARGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-7, 2019 (Other Refereed National Journals)

4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin İstismar Potansiyellerinin Belirlenmesi.

Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-63, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Does Fear of Giving Birth Impact the Self-Efficacy Perceptions of a Pregnant Woman?

Eastern Journal of Medical Sciences, vol.3, pp.1-6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of the Marital Satisfaction of Pregnant Women

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.209-219, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren 15-49 Yaş Arası Kadınların Perine Bakımı Uygulamalarının İncelenmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.297-301, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gebelerde Beden İmajı Algısı ve Distres Arasındaki İlişki

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.76-82, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Maternal Plasentafajiye Dair Herşey

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, vol.12, no.1, pp.186-201, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Validity and Reliability Study of Modified Weight Bias Internalization Scale in Turkish

International Journal of Caring Science, vol.10, pp.1341-1347, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebelik Öğrencilerinin Obez Gebelere Karşı Önyargısı.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.201-207, 2017 (Other Refereed National Journals)

Obstetrik Acillerde Adli Vakalar

Kocatepe Tıp dergisi, vol.18, pp.119-129, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yenidoğanda Yararsız Bakım

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.292-297, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yenidoğanda Yarasız Bakım

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.4, pp.292-297, 2016 (Other Refereed National Journals)

Nişanlı Çiftlerin Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, pp.188-196, 2016 (Other Refereed National Journals)

Birinci Basamakta Lohusa Bakımı

e-Sağlık Ebelik Dergisi, vol.13, no.4, pp.66-72, 2016 (Other Refereed National Journals)

RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH PRACTICES AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PREGNANCY

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, pp.75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelikte Sağlık Uygulamaları İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki

Uluslararası Hemşirelik Dergisi, vol.6, pp.75-88, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ebelikte Güç ve Güçlendirme

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.8-10, 2016 (Other Refereed National Journals)

Birinci Basamakta Loğusa Bakımı

E -Sağlık Ebelik Dergisi, vol.4, pp.66-72, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sezeryan Ameliyatı Olan Lohusalarda Progresif Gevşeme Eğzersizlerinin Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.58-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasındaki İlişki

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.3, pp.1-8, 2016 (Other Refereed National Journals)

Lohusaların Gebelik Doğum ve Doğum Sonrası Bakıma İlişkin Fonksiyonel Olmayan İnanç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, vol.4, pp.32-46, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelerde Distress Düzeyinin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.3, pp.196-203, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelerde Distres Düzeyinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi., vol.18, pp.196-203, 2015 (Other Refereed National Journals)

COMPARISON THE LEVEL OF PRENATAL ATTACHMENT IN PREGNANT

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, pp.1-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebe ve Hemşirelere Verilen Eğitimin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumlarına Etkisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.2, pp.138-148, 2015 (Other Refereed National Journals)

İntrapartum Dönemde Kullanılabilecek Pozisyonlar Gebelerin Bilgi ve Tercihleri

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.39-52, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Effect of the Care Given Using Orem s Self Care Model on the Postpartum Self Evaluation

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.393-403, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum’daki Kadınların Gebelik Sayısına ve Aralığına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi.

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.45-64, 2015 (Other Refereed National Journals)

İncitil[me]miş Kadın

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.22, pp.21-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Fatigue Levels of Postratum Women According to the Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, no.1, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Comparison Of Fatigue Levels 0f Postpartum Women According To The Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, no.1, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

POSITION CAN BE USED IN THE INTRAPARTUM PERIOD KNOWLEDGE AND PREFERENCE OF PREGNANT WOMEN

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, vol.2, pp.39, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Gebelik Hezeyanları

Literatür Sempozyum, vol.1, pp.21-30, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelik Hezeyanı

literatür sempozyum, vol.1, pp.21-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Fatigue Levels of Postpartum Women Accordingto the Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Üreme Sağlığına Farklı Bir Bakış Osmanlı Dönemi

Lokman Hekim Dergisi, vol.5, pp.45-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Traditional Practices of Turkish Infertile Women:An Example from a Rural County.

Collegium Antropologicum, vol.39, no.1, pp.21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yedi Farklı İldeki Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi: Çok Merkezli Kesitsel Bir Çalışma

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.245-252, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte Ruh Sağlığı

Yıldırım Beyazıt Hemşirelik Dergisi, vol.2, pp.33-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Zeka Ve Ebelik

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.1, pp.95-101, 2014 (Other Refereed National Journals)

Using Roy s Model to Evaluate the Care Given to Postpartum Women Following Caesarean Delivery

Open Journal of Nursing, vol.4, pp.784-796, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektornik Dergisi, vol.7, pp.186-192, 2014 (Other Refereed National Journals)

Riskli Olan ve Olmayan Gebelerin Psiko-Sosyal Sağlıklarının Karşılaştırılması.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.1, pp.32-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Geçmişten Günümüze Ebelik Tarihi Bir İnceleme

Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine., vol.4, no.2, pp.13-20, 2014 (Other Refereed National Journals)

DUYGUSAL ZEKÂ ve EBELİK

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.95-101, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Mobbing Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.431-442, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Cinsel Mitlerinin İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.96-102, 2013 (Other Refereed National Journals)

Determination of support needs and post-partum support levels of post-partum women

Journal of Psychiatric Nursing, vol.3, no.3, pp.129-135, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TRAVMALI HASTA VAKALARINDA ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK TANILARINI VE GİRİŞİMLERİNİ BELİRLEYEBİLME DURUMLARI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.106-118, 2012 (Other Refereed National Journals)

Travmalı Hasta Senaryolarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları

Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi., vol.15, no.2, pp.106-118, 2012 (Other Refereed National Journals)

Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.19, no.3, pp.194-202, 2011 (Other Refereed National Journals)

İnfertilite ve Kültür

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.19, pp.109-115, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, vol.13, pp.44-50, 2010 (Other Refereed National Journals)

Gebelik Sayısı ve Gebelik Aralığı

Ç. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-7, 2010 (Other Refereed National Journals)

Obez Gebelerde Doğum Eylemi ve Doğum Sonu Dönem

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.9, pp.151-156, 2010 (Other Refereed National Journals)

Obezite ve Gebelik

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.8, pp.345-350, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Öğrencilerin Cinsel Tacize Uğrama Durumları Ve Cinsel Tacize Yönelik Düşünceleri

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.1-9, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.8, pp.239-244, 2009 (Other Refereed National Journals)

Nişanlı Çiftlerin Evlendikten Sonra Kullanmayı Düşündükleri Aile Planlaması Yöntemleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.4, pp.30-37, 2008 (Other Refereed National Journals)

Güvenli Annelik

Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, pp.101-103, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ebelik Öğrencilerinin Mensturasyon Hijyeni Hakkındaki Bilgi Ve Tutumları

Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, pp.71-75, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Huzursuz Genital Sendrom

3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK GÜNLERİ E-KONGRE, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2020

Vajinal Doğum Yapan Kadınların Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Algılarının Belirlenmesi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 November 2019

Algılanan Doğum Korkusunun Prenatal Bağlanmaya Etkisi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek GünleriSempozyumu, 14 - 16 November 2019

4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin İstismar Potansiyellerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 November 2019

Doğumda Algılanan Destekleyici Bakım veMemnuniyet Düzeyi Arasındaki İlişki

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalarve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Maternal Kafein Tüketiminin Fetüs Üzerine Etkileri

International Symposium on Multidisciplinary Studies, 16 - 17 November 2018

Doğum Algı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

I.Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

YENİ BİR KAVRAM: DOĞAL EBEVEYNLİK

6. ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 29 November - 02 December 2017

Yeni Bir Kavram: Doğal Ebeveynlik

6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress 29 November - 02 December 2017 / Xanadu Resort Hotel, Belek - Antalya, 29 November - 02 December 2017

Hand Hygiene Compliance In NICU An Observational Study

2nd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS 2017), 31 October - 04 November 2017

Cinselliği Değerlendirmede Ebeler İçin Rehber Modeller.

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Ankara, 22 - 24 September 2017

Cinsel Sağlık Eğitimi Alan Ve Almayan Öğrencilerin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi 22 – 24 Eylül 2017 Swissotell Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

Doğumda Bakım Güvenliği

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi 22 – 24 Eylül 2017 Swissotell Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

Ebelik Öğrencilerinin Obez gebelere karşı önyargısı

4. uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, 20 - 22 April 2017

Maternal Plasentafajiye Dair Herşey

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

Duygusal Zekanın Cinsiyeti

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

Riskli Olan ve Olmayan Gebelerin Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi

4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi İstanbul., 20 - 22 April 2017

TÜRK DİZİLERİNİN OBJEKTİFİNDEN NORMAL DOĞUM

4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 20 - 22 April 2017

Ebelik Öğrencilerinin Obez Gebelere İlişkin Ön Yargısı

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 20 – 22 Nisan 2017 İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Gebelerde Beden İmajı Algısı ve Distres Arasındaki İlişki.

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 April 2017

Anne Çocuk Sağlığı İçin İnterkonsepsiyonel Bakımın Önemi

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi 20 – 22 Nisan 2017 İstanbul, 20 - 22 April 2017

Türk dizilerinin objektifinden normal doğum

4. Uluslararası ve 8.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 20 - 22 April 2017

Annelerin Hastanede Uygulanan Emzirme Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

İstismarın Saklı Yüzü Fetal İstismar

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

İstismarın Saklı Yüzü Fetal İstismar

15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Kadınlarda Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler

15.International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Turkey, 26 - 29 May 2016

Midwifery in the Ottoman Period

18th ISPOG Congress-XX Congress. Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Turkish Validity and Reliability Study of Modified Weight Bias Internalization Scale

INTERNATIONAL SOCIETY OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNAECOLOGYAND 20th CONGRESS OF THE ·psvcHOSOMATIC SEGO SECTION, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Power and Empowerment in Midwifery

18th ISPOG Congress-XX Congress. Malaga Spain, 12 - 14 May 2016

Comparison of alexithymic characteristics based on pregnancy intention

International society of psychosomatic obstetrics and gynaecology and 20th congress of the psychosomatic sego section, 12 - 14 May 2016

Yenidoğan Bakımında Yararsız Nafile Bakım

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 26 - 29 April 2016

Obstetrik Adli Vakalar

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 26 - 29 April 2016 Sustainable Development

Prenatal Distress in Turkish Pregnant Women

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015 Sustainable Development

Gebeliğin Sonlandırılmasında Etik ve Biyoetik Yaklaşımlar

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Gebelerin Evlilik Doyumlarının Değerlendirilmesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

Gebelerin Evlilik Doyumlarının Değerlendirilmesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

Historical Change of Midwifery and ıts Condition in Turkey

CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Assessment of the Mental State of Women in Turkey A multi Center Cross Sectional Study

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, Antwerp, Belgium, 4 - 07 February 2015 Sustainable Development

Relationship Between Health Practices and Emotional Intelligence in Pregnancy

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Historical Change of Midwifery and Its Condition in Turkey

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Ebelik Uygulamalarında Duygusal Zekânın Önemi

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi 20 – 23 Kasım 2013 Belek Antalya, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Loğusaların Doğum Şekline Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi.

1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi., Turkey, 20 - 22 June 2013

Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeylerinin Belirlenmesi

1.Uluslararası-2. Ulusal Ebelik Kongresi 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, KARABÜK, Karabük, Turkey, 13 - 16 October 2011

Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, İzmir, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011

Books & Book Chapters

Uterus Kontraksiyonları ile İlgili Riskli Durumlar ve Ebelik Bakımı

in: Riskli Doğum ve Sonrası Dönem, Fatma Çoşar, Kıymet Yeşilçicek, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Erzurum, pp.1-9, 2020

Obstetrik ve Jinekolojik Hastalıklarda Acil Bakım

in: Acil Hasta Bakımı, Atıf Bayramoğlu, Zeynep Karaman Özlü, Editor, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, 2016

Doğum Öncesi Dönem

in: Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, 2016

Doğum Malzemeleri

in: Acil Servis Araçları, Zeynep Çakır, Zeynep Karaman Özlü, Editor, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, 2016

Afetlerde Organizasyon Yapısı

in: Afetlerde İlk ve Acil Yardım Yönetimi, Zeynep Karaman Özlü, Atıf Bayramoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-23, 2015

Afetlerde Organizasyon Yapısı

in: Afetlerde İlk ve Acil Yardım Yönetimi, Zeynep Karaman Özlü, Atıf Bayramoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-23, 2015

Üreme Sağlığı

in: Temel Sağlık Bilgisi, Türkan PASİNLİOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-22, 2012

Üreme Sağlığı

in: Temel Sağlık Bilgisi, Türkan PASİNLİOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-22, 2012

Episodes in the Encyclopedia