Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İşte var olamama bağlamında örgütsel sinizmin tükenmişlik üzerine etkisi: Atatürk Üniversitesi HELITAM örneği

Journal of Life Economics, vol.8, no.4, pp.443-454, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategic thinking and competitive intelligence: Comparative research in the automotive and communication industries

JOURNAL OF INTELLIGENCE STUDIES IN BUSINESS, vol.11, no.2, pp.53-68, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

YÖNETİCİLERİN GİRİŞİMCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININİŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE FARKLILAŞTIRMASTRATEJİSİNİN ARACI ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.1, pp.221-236, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The Effect of Interactional Justice on Work Engagement through Conscientiousness for Work

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.61, pp.65-84, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Örgüt Kültürü Özelliklerinin Hemşirelerin Psikolojik Taciz Algısı Üzerindeki Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1515-1533, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Sermaye ve Profesyonellik İlişkisinde İşe AngajeOlmanın Düzenleyici Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.2665-2683, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring the Effect of Leader MemberExchange (LMX) Level on EmployeesPsychological Contract Perceptions

International Journal of Organizational Leadership, vol.7, pp.120-128, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİKÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, pp.3163-3178, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİVE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.28, pp.3253-3262, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duygusal Emeğin İş Stresi Üzerine Etkisinde Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama,

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.245-266, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çırağın Bireysel Sorumluluğu İle Kariyer Gelişimi Arasındaki İlişkide Ustanın Desteğinin Aracılık Etkisi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.1-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duyguların Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi - The Effect of Emotions on Entrepreneurial Intentions

Journal of Business Research - Turk, vol.9, pp.461-477, 2017 (Other Refereed National Journals)

İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.4, pp.789-809, 2016 (Other Refereed National Journals)

İş Odaklı Duygusal Emek Ve Duygusal Tükenme Arasındaki İlişkide Çalışan Odaklı Duygusal Emek Ve Mesleki Bağlılığın Aracılık Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, pp.789-809, 2016 (Other Refereed National Journals)

Strategic Thought and Learning Orientation

SOUTH ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, vol.23, pp.7-30, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Psikolojik Taciz Algısının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, pp.1-17, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çalışanların Adalet Algısı Sessizliklerini Etkiler Mi ÖYP ve Diğer Araştırma Görevlileri Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.197-219, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTSEL ORTAMDA ALGILANAN GÜVEN DÜZEYİNİN SİNİZM ÜZERİNDEKİROLÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.19-34, 2015 (Other Refereed National Journals)

ÇALIŞANLARIN ADALET ALGISI SESSİZLİKLERİNİ ETKİLER Mİ ÖYP VE DİĞER ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.197-219, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yenilik Yönetim Performansı Ve Duygusal Zekâ Yeteneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.706-723, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stratejik Düşünmenin Bir Öncülü Olarak Eleştirel Düşünme:Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma

Atatürk Ünv., İ.İ.B.F. Dergisi, vol.28, pp.159-180, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Görenin İçsel ve Dışsal MotivasyonundaStresle Mücadele Tekniklerinin Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.81-101, 2012 (Other Refereed National Journals)

TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYEYÖNELİK AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, pp.23-32, 2012 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik Taciz Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Rolü

Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, vol.1, pp.5-37, 2011 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, pp.85-104, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Temelli Örgüt Oluşturmada Yöneticinin Kalite Liderliğine Uygun Davranışlarının Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.253-276, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme Yönlülüğün Müşteri Yönlülük Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.169-192, 2008 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerin Maddi Olmayan Kaynakları ve Çevresel Olumsuzluk Algıları ile Stratejik Yönelimleri Arasındaki İlişki

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.62, pp.203-225, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenilik Yönelimi ve Örgütsel Faktörler

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.211-230, 2007 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerin Maddi Olmayan Kaynakları ve Çevresel Olumsuzluk Algıları İle Stratejik Yönelimleri Arasındaki İlişki

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.62, pp.203-225, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri

Afyon Kocatepe Üviversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.77-96, 2006 (Other Refereed National Journals)

E Liderlik E Liderlik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.19-40, 2006 (Other Refereed National Journals)

İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.179-198, 2005 (Other Refereed National Journals)

İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.179-198, 2005 (Other Refereed National Journals)

Insight of Transformational Leadership for Global Business An Application Among Large Scala Organizations of Turkey

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, pp.279-300, 2005 (Other Refereed National Journals)

Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Dergisi, vol.59, pp.181-201, 2004 (Other Refereed National Journals)

Entelektüel Sermaye Yöneticilerin Entelektüel Sermaye Göstergelerinin Faydasına İlişkin Algıları

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, pp.389-411, 2004 (Other Refereed National Journals)

Örgütlerde Farklı Karar Verme Modelleri ve Yöneticilerin Performans Değerlendirme Kriterleri İle Bireysel Karar Verme Süreçleri Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.18, pp.287-306, 2004 (Other Refereed National Journals)

İşgörenlerin Evden Çalışmaya İlişkin Tutumları Bireysel Özellikler ve İş Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.53-72, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşgören ve Müşteri Tatmini İşgören Tatminin Müşteri Tatmini Üzerine Etkileri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.225-243, 2003 (Other Refereed National Journals)

Yönetici Değerleri ve Pazar Yönlülük

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.95-116, 2003 (Other Refereed National Journals)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde KOBİ Toplam Kalite Yönetimi Kritik Faktörlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.1, pp.43-65, 2003 (Other Refereed National Journals)

Algılanan Çevresel Belirsizliğin Yöneticinin Pazar Yönlülüğü ve Kişisel Şebeke Özellikleri Üzerine Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.79-101, 2003 (Other Refereed National Journals)

Motivasyonel Değerler ve İş Tatmini Yöneticiler Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.165-185, 2002 (Other Refereed National Journals)

Sonuçları ve Başarı Koşulları Açısından Örgütsel Küçülme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.203-226, 2001 (Other Refereed National Journals)

Yer ve Zaman Kavramından Bağımsız Çalışma Bireysel Etkileri Üzerine Bir Uygulama

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.49-60, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kamu Sektöründe İç Müşteri Tatminine İlişkin Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.14, pp.183-200, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşe Angaje Olma Bağlamında Psikolojik Sermayenin Etik ve Ahlaki Davranış Üzerine Etkisi

. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1180-1187

İşe Angaje Olma Bağlamında Psikolojik Sermayenin Etik ve Ahlaki Davranış Üzerine Etkisi

. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1187-1196

Yaşam Doyumu Bağlamında Duygusal Zeka Özelliklerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.28

Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algılarının İletişim Kaygısı Üzerine Etkisi

Uluslararası Uygulamalı ,İşletme, Yönetim ve ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.27

ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ VEGİRİŞİMCİLİK NİYETİ

7. ULUSLARARASI KATILIMLIĠġLETMECĠLĠK KONGRESĠ, İzmir, Turkey, 26 February - 28 April 2018, pp.740-746

Explorıng The Effect Of Leader Member Exchange (Lmx) Level On Employees Psychologıcal Contract Perceptıons

3rd International Conference on Business and Economics Studies, Houston, Texas, United States Of America, 23 - 26 March 2017, pp.103-114

Strategic Thought and Learning Orientation

International Conference on Business and Economics Studies, Washington, Kiribati, 25 - 28 February 2016, pp.69-99

Role of Allocative and Operative Justice in Emotional Exhaustion and Desensitization Level of The Academists

Internatıonal Conference Of Interdıscıplınary Studıes Conference Proceedıngs ICIS: Informing Societies, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 16 - 19 April 2015, pp.705-719

Role of Allocative and Operative Justice in Emotional Exhaustion and Desensitization Level of The Academists

ICIS 2015 San Antonio International Conference of Interdisciplinary Studies Conference, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 16 - 19 April 2015, pp.668-684

Klasik Girişimcilik Algılaması Dışında Bir Bakış Sosyal Sermaye Unsuru ve Bunun Geçiş Ekonomilerinin Performanslarına Etkisi

3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 May 2012, pp.136-146

Yönetici Akademisyenlerin Temel Stres Kaynakları ve Stresle Mücadele Teknikleri

9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2001, pp.323-336

Algılanan Cinsel Tacizin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

10. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 25 May 2002, pp.224-236

Temel Yetenek Olarak İşgücü Atikliği Bilgi Yönetimi Altyapısı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, pp.84-87

Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.491-508

Anominin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Ahlaksızlık Davranışlarına Etkileri

1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 February 2003, pp.111-122

Organizational Downsizing Investigating Effects on Survivors

Proceedings of International Science Conference in Modern Societies, Scientific Bulletin of the Osh State University, Series of the Humanities, Kyrgyzstan, 17 - 18 June 2002, pp.104-115

Total Quality Management in Universities

Proceedings of International Science Conference in Modern Societies, Scientific Bulletin of the Osh State University, Series of the Humanities, 17 - 18 June 2002, pp.161-169

Books & Book Chapters

Yöneticilerin Stratejik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkisinde Kurumsal sosyal sorumluluğun rolü

in: Yönetim-Strateji ve Organizasyon Teoride ve Uygulamada, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.139-160, 2021

YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: KURUMSAL İTİBARIN ARACI ROLÜ

in: SOSYAL BİLİMLERDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR Teori, Uygulama ve Analizler, Mehmet BAŞ Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇ, Editor, Efe, pp.273-298, 2021

Dış Ticarette Girişimcilik

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2020

Örgütsel Güven

in: Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Şerif Şimşek, Adnan Çelik, .Tahir Akgemci, Ahmet Diken, Editor, Eğitim, Konya, pp.459-466, 2020

Dış Çevre Analizi: Genel Çevre, Endüstri ve Rekabet Analizi, İç Çevre: İşletme Analizi, Stratejik Yön Belirleme, Kurumsal Stratejiler

in: Stratejik Yönetim, Naktiyok, A, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2014

Örgütsel Davranışa Giriş, Duygular ve Değerler, Sosyal Algı, Öğrenme, Örgüt Kültürü Yaratıcılık ve Yenilik

in: Örgütsel Davranış, İşcan,Ö.F, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,, Erzurum, 2013